คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

24 Nov, 2023

คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานคณะ...

Read More
20 Nov, 2023

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More
17 Nov, 2023

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชไร่) คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายในแต่ละฐานเรียนรู้...

Read More
16 Nov, 2023

โครงการ Nature-based practices and aquaculture adaptation to climate change in Thailand and Vietnam หรือ AQUADAPT-Nature เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel