คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ปรัชญา : สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง

วิสัยทัศน์ : “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

Play Video
 Education Program

หลักสูตร

Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

Apr

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้ารับการฝึกปฏิบัติและเสริมประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร...

Read More
Apr

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

Read More
Mar

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือในการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ...

Read More
Feb

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยากรทางน้ำ เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ และลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้านักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) พื้นที่จังหวัดเชียงร...

Read More
Information Systems

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

Journal of Fisheries Technology Research [ วารสารทั้งหมด ]

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

Partner

Partner Web Portal

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel