ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
ปกใน
หน้า 01
ดาวน์โหลด 1667 ครั้ง
สารบัญ
หน้า 02
ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง
บรรณาธิการ
หน้า 03
ดาวน์โหลด 1758 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 04
ดาวน์โหลด 1669 ครั้ง
ผลของการเสริมพรีไบโอติก fructooligosaccharide (FOS) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต ความต้านทานความเครียด และความต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ของลูกปลานิลแดง  - Effects of fructooligosaccharide (FOS) as feed supplement on growth performance, stress resistance and disease resistance against Aeromonas hydrophila infection in hybrid red tilapia fingerlings (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, นิวุฒิ หวังชัย, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์, จอมสุดา ดวงวงษา และ ขวัญฤทัย ดวงใจสัก - Thepparath Ungsethaphand, Niwooti Wangchai, Krasindh Hangsapreurke, Jomsuda Duangwongsa and Khwanruthai Duangjaisak
หน้า 11-22
ดาวน์โหลด 2270 ครั้ง
ผลของระยะเวลาการเสริมคลอเรลลาต่อคุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณแคโรทีนอยด์ของไรนํ้านางฟ้าไทยเลี้ยงด้วยนํ้าทิง้ จากบ่อเลี้ยงปลา -  Effect of Chlorella added period on nutrition and carotenoid for Thai Fairy shrimp (Branchinella thailandensis) culture by water discharge from fish pond 
จามรี เครือหงษ์, จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน และสุรภี ประชุมพล - Jamree Krueahong, Chongdee Srinoparatawatana and Surapee Prachumpon
หน้า 49-56
ดาวน์โหลด 2082 ครั้ง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอไทยโดยใช้เทคนิค RAPD  - Genetic diversity of climbing perch (Anabas testudineus) by RAPD technique
สุกัญญา คำหล้า, โฆษิต ศรีภูธร, นัยนา เสนาศรี และศิริพร หันแดง - Sugunya Kumla, Kosit Sriphuthorn, Naiyana Senasri and Siriporn Hundaeng
หน้า 57-65
ดาวน์โหลด 3014 ครั้ง
บริบทชุมชนบางประการต่อการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานบนพื้นที่สูง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ - Some Aspects of Community Context on Integrated Aquaculture Practice in Upland Area in Mae Sab Subdistrict, Samoeng District, Chiang Mai
วรวิทย์ รักษาแก้ว, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร, นิวุฒิ หวังชัย และ ปราโมช ศีตะโกเศศ - Worawit Raksakaew, Pathipan Sutigoolabud, Niwooti Whangchai and Pramot Seetakoses
หน้า 88-97
ดาวน์โหลด 1933 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130