ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
ที่มงานผู้พัฒนาระบบ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ อาจารย์ประจำคณะฯ หัวหน้าโครงการ
นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้รวบรวมข้อมูล
หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130