ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (Journal of Fisheries Technology Research, ISSN 1905-7393, ISSN Online 2730-146X) จัดทำขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม) ของทุกปี

   

ข้อควรพึงระวัง

 

1.   หากกองบรรณาธิการดำเนินการตรวจสอบบทความแล้วพบว่า ผู้เขียนไม่จัดรูปแบบบทความตามที่กำหนดจะถูกปฏิเสธการรับพิมพ์ ซึ่งผู้เขียนสามารถปรับแก้ให้ถูกต้อง แล้วส่งกลับมาเข้ากระบวนการอีกครั้ง
2.  การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการโกงและเป็นการกระทำผิดทางวิชาการอย่างร้ายแรงที่สุด หากตรวจพบผู้เขียนจะถูกปฏิเสธการรับบทความ และจะไม่รับบทความจากผู้เขียนคนนี้ตลอดไป

   

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ (Section)

 

1. บทความวิจัย (Research article) ต้องเป็นบทความที่เขียนจากรายงานการวิจัย รายงานผลการศึกษา หรือวิทยานิพนธ์ จากข้อมูลของผู้วิจัยที่ได้ดำเนินการค้นคว้า วิจัย โดยสรุปย่องานวิจัยให้มีความกระชับของเนื้อหางานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบของบทความที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย
2.  บทความวิชาการ (Academic article) หมายถึง บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ การทบทวนเนื้อหาของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง แล้วเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นมาใหม่เพื่ออธิบาย วิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา หรือการให้ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เชิงวิชาการ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

   
การพิจารณาบทความ (Peer Review Process)
 

1.    บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการประมง ต้องผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยต้องผ่านการประเมินอย่างน้อย 2 ท่าน (สัดส่วนผ่านเกณฑ์ 2 ใน 3)
2.    รูปแบบการพิจารณาบทความ (Peer-Reviewed) ก่อนลงพิมพ์เป็นการประเมินแบบปกปิดสองทาง (Double Blind Review) ซึ่งจะไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนบทความกับผู้ประเมิน และผู้เขียนบทความก็จะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน รวมทั้งกองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อผู้ประเมิน และผู้เขียนให้บุคคลอื่นทราบด้วยเช่นกัน

   
 


ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ ในวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
 ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนโดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องสอดคล้อง
กับทรรศนะของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ประสงค์จะนำข้อความใด ๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตจาก
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงและผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

   
หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130