ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
Untitled Document
หน้าหลัก
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ

  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN 1905-7393, ISSN Online 2730-146X) เป็นวารสารของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคมและกรกฎาคม) ของทุกปี โดยมีนโยบายเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
 

Journal of Fisheries Technology Research (ISSN 1905-7393, ISSN Online 2730-146X) is a publication of the Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University and is intended to make available the results of technical work in the fisheries, aquaculture, aquatic resources and related biological sciences. It is published twice a year.

  ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการ
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-875100–3
โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130
E-mail: jfishtech.mju@gmail.com
Web site: https://fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT
 

Contact with the Journal should be addressed
TO……The Editor,
          Journal of Fisheries Technology Research,
          Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources,
          Maejo University, Chiangmai 50290, Thailand
Tel: +66-53-875100–3
Fax: +66-53-875100–3 ext. 130 
E-mail: jfishtech.mju@gmail.com
Web site: https://fishtech.mju.ac.th/WEB/Journal_FT

  ( วารสารไม่มีค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร )
   
หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130