ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 6 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
การศึกษาประเภทของอาหารที่เหมาะสม สำหรับอนุบาลลูกปลาดุกลำพัน (Clarias nieuhofii) - Studies on the Suitable Larval Feed for the Nieuhofii’s Catfish (Clarias nieuhofii).
สุภฎา คีรีรัฐนิคม และ อานุช คีรีรัฐนิคม - Suphada Kiriratnikom and Anut Kiriratnikom
หน้า 1-10
ดาวน์โหลด 1936 ครั้ง
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวกรณีศึกษา การเลี้ยงปลากะพงขาวในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ - Cost-Benefit Analysis of Sea Bass Culture: Case Study of Sea Bass Culture in PrachuapKhiriKhanProvince
เทพบุตร เวชกามา, วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์ และรัชกร อรชุน - Tepabut Wechakama, Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat and Ratchakorn Orachuno
หน้า 103-114
ดาวน์โหลด 2156 ครั้ง
ผลของระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และ พีเอช ต่อการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม - Effects of Dissolved Oxygen, Ammonia and pH levels on feed intake of Litopenaeus vannamei
ทัศนีย์ นลวชัย, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด, เกศินี หลายสุทธิสาร และ ชลอ ลิ้มสุวรรณ - Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird, Kesinee Laisutisan and Chalor Limsuwan
หน้า 44-52
ดาวน์โหลด 1859 ครั้ง
ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อ Vibrio spp. การเจริญเติบโต และอัตรารอดของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง - Effect of Spore-forming Bacteria on Vibrio spp., Growth and Survival ofLitopenaeus vannamei in Shrimp Farm
ปาจรีย์ จือเหลียง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล - Pajaree Jueliang, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird and Watchariya Purivirojkul
หน้า 65-74
ดาวน์โหลด 2475 ครั้ง
ผลของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และยาซัลฟาไดเม็ทท็อกซีนร่วมกับไตรเม็ทโธพริม ในการยับยั้งการเจริญ และฆ่าเชื้อวิบริโอ ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมที่มีอาการโรคขี้ขาว Inhibitory - Efficacy of Oxytetracycline and Sulfadimethoxine Mixed with Trimethoprime Against Vibrio spp. Isolate from White Feces Disease Shrimp (Litopenaeus vannamei)
กอบทรัพย์ ผลเจริญ, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, เต็มดวง สมศิริ, ฐิติพร หลาวประเสริฐ, สุปราณี พึ่งแพง และเกศินี หลายสุทธิสาร
หน้า 75-83
ดาวน์โหลด 2270 ครั้ง
การวิเคราะห์โปรตีนของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus subtilisสายพันธุ์ B-1 - Proteomic analysis of antimicrobial extract from Bacillus subtilis strain B-1
สุปราณี พึ่งแพง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล - Supranee Pungpang, Chalor Limsuwan and Watchariya Purivirojkul
หน้า 84-93
ดาวน์โหลด 2152 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130