ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 18 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2567
อาหารเสริมสารสกัดจากเศษเหลือสับปะรดต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus) - Pineapple waste extract supplement on growth performance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
วันอาสาฬ์ นนกระโทก, วรณัฎฐา จ๋ายเจริญ, วราภรณ์ มอมขุนทด และสุดาพร ตงศิริ - Wanarsa nonkrathok, Varanutha Janaroen, Waraphorn momkhunthod and Sudaporn Tongsiri
หน้า 1-9
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ผลของการเสริมแบคทีเรีย Rossellomorea sp. ในอาหารต่อการเจริญเติบโต และความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสท์ลาร์วา - Effects of dietary supplementation with Rossellomorea sp. on growth performance and disease resistance in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) postlarvae
รัชกฤศ คนเรียน, สุชานันท์ เอี่ยมสกุล, นัทท์ นันทพงศ์, พรพิมล เชื้อดวงผุย และนเรศ ซ่วนยุก - Ratchakrit Konrian, Suchanun Eamsakul, Nutt Nuntapong, Pornpimon Chuaduangpui and Naraid Suanyuk
หน้า 10-22
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ผลของสภาวะการกักเก็บสารสกัดแอสตาแซนธินจากเศษเหลือของกุ้งโดยวิธีโคอะเซอเวชันต่อคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพ - Effect of Astaxanthin from Shrimp Waste Encapsulation by Coacervation on Chemical and Physical Qualities
พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์, นงพงา แสงเจริญ และ ประภาพรรณ เพียรชอบ - Phutthiya Ratanasiriwat, Nongpanga Sangcharoen and Prapapan Pienchob
หน้า 23-36
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ผลกระทบของประมงผีต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากลอบปูแบบพับได้บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี - Effect of ghost fishing on economic loss from collapsible crab trap at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, ชนะสักก์ รื่นรมย์, ฐกร ค้าขายกิจธวัช และ ชลี ไพบูลย์กิจกุล - Benjamas Paibulkichakul, Chanasak Ruenrom, Thakorn Kakhaikittawat and Chalee Paibulkichakul
หน้า 37-50
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130