ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 1 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2550
ผลจับต่อหน่วยการลงแรงประมงของปูม้าที่จับด้วยลอบปู Catch per unit of effort of Swimming Crab (PORTUNUS PELAGICUS LIN.) Caught from Trap
จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ธนากร เขาแก้ว, และ สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
หน้า
ดาวน์โหลด 2172 ครั้ง
การเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารทดลองต่อการเจริญเติบโตในกบบูลฟร็อก A STUDY ON SUPPLEMENTATION OF DIETS WITH VITAMINS AND MINERALS ON GROWTH PERFORMANCE IN BULLFROG, Rana catesbieana
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, นิวุฒิ หวังชัย, บัญชา ทองมี
หน้า 1-10
ดาวน์โหลด 2465 ครั้ง
ผลของสาร Extenders และสาร Cryoprotectants ที่มีผลต่ออัตราการปฏิสนธิของ น้ำเชื้อปลาสวายโดยวิธีการแช่แข็ง Effect of extenders and cryoprotectants on the fertilization rate of frozen Pangasius hypophthalmus sperm
สมร พรชื่นชูวงศ์, สุพรรณ ขันน้ำเที่ยง, สุรชัย ภาสดา, สุคนธา เลขะพันธ์รัตน์, นิศารัตน์ ปุณณารักษ์, นฤพล สุขุมาสวิน
หน้า 11-22
ดาวน์โหลด 2082 ครั้ง
การหาเครื่องหมายพันธุกรรมจำแนกเพศในปลาบึก Pangasianodon gigas และปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus Identification of sex specific marker in Pangasianodon gigas and Pangasianodon hypophthalmus
เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, Joseph P. Brunelli, Gary Thorgaard
หน้า 23-29
ดาวน์โหลด 1835 ครั้ง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งก้ามกรามจากโรงเพาะฟักและธรรมชาติ Genetic diversity of hatchery and natural populations of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
กัณฑรีย์ เจริญทวี, สุภาวดี พุ่มพวง, อุทัยรัตน์ ณ นคร และ สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
หน้า 50-58
ดาวน์โหลด 1944 ครั้ง
การประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งโดยใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นด้วย AARL – PP Score Assessment of Water Quality in Standing Water by Using Dominant Phytoplankton (AARL- PP Score)
ยุวดี พีรพรพิศาล, จีรพร เพกเกาะ, ดวงกมล โพธิ์หวังประสิทธิ์, ธนพล ทนคำดี, อดินุช หงษ์สิริชาติ, และ ทัตพร คุณประดิษฐ์
หน้า 71-81
ดาวน์โหลด 3404 ครั้ง
บทความ : ระยองอควอเรี่ยม
ผศ.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
หน้า 92-100
ดาวน์โหลด 1830 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130