ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 7 เล่มที่ พิเศษ S1 (Special Issue S1)
ปก
หน้า 01
ดาวน์โหลด 1660 ครั้ง
ปกรอง
หน้า 02
ดาวน์โหลด 1668 ครั้ง
กองบรรณาธิการ
หน้า 03
ดาวน์โหลด 1672 ครั้ง
คำนำ
หน้า 04
ดาวน์โหลด 1688 ครั้ง
สารบัญ
หน้า 05
ดาวน์โหลด 1654 ครั้ง
การคัดเลือกสาหร่ายเป็นวัตถุดิบอาหารด้วยเอนไซม์ย่อยอาหารจากปลาลูกผสม - The Selection of Raw Feed Ingredients by Digestive Enzymes of Juvenile Hybrid Catfish

ภัทราวุธ สายเขียว, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, นิวุฒิ หวังชัย, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ สุดาพร ตงศิริ
หน้า 113-126
ดาวน์โหลด 1669 ครั้ง
การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิกจากป่าชายเลน นครศรีธรรมราช - Isolation of Docosahexaenoic Acid Producing Microorganism from Mangrove in Nakhon Si Thammarat

สุดารัตน์ แท่นเนี่ยว, นิยม กำลังดี และภูวดล บางรักษ์ - Sudarat Thanneaw, Niyom Kamlangdee and Phuwadol Bangrak
หน้า 35-44
ดาวน์โหลด 1710 ครั้ง
ปริมาณรงควัตถุในสาหร่ายสีแดงน้ำจืดบางชนิดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช - Pigments Content in Some Species of Freshwater Red Algae from Nakhon Si Thammarat Province

วรรณิณี จันทร์แก้ว และ ชยากร ภูมาศ - Wanninee Chankaew and Chayakorn Pumas
หน้า 61-71
ดาวน์โหลด 2029 ครั้ง
การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กที่สามารถทนก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูง เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ - Selection of high CO2 tolerant microalgae for bio-fuel production

จีรนันท์ ศรีพุทธา, ชยากร ภูมาศ, จีรพร เพกเกาะ และยุวดี พีรพรพิศาล - Cheeranan Sriphuttha, Chayakorn Pumas, Jeeraporn Pekkoh and Yuwadee Peerapornpisal
หน้า 72-80
ดาวน์โหลด 1656 ครั้ง
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยา Adriamycin จากสารสกัดเอทานอลของสาหร่ายสกุล Sargassum - Antiproliferative activity of ethanolic extract from Sargassum spp. against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line

ศิริกุล โตขำ, สมจิตต์ ปาละกาศ, กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ และจันทนา ไพรบูรณ์ - Sirikul Tokham, Somchit Palakas, Krongchan Ratanaphadit and Jantana Praiboon
หน้า 81-91
ดาวน์โหลด 1746 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130