ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 8 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557
การประเมินทรัพยากรปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากโครงการเพิ่มพันธั์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  - Evaluation of blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) from stock enhancement project by using geoinformatics application
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ, กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง, และจันทร์สว่าง งามผ่องใส -Tongchai Nitiratsuwan, Kansinee Panwanitdumrong and Chansawang Ngamphongsai
หน้า 105-114
ดาวน์โหลด 1727 ครั้ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพนํ้าทางเคมี กายภาพ  และการเจริญเติบโตปลานิลบ้านแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - Effects of Climate Change on Chemical and Physical Factors of Water Qualities and Growth of Nile Tilapia at Baan Maegad, Amphoe Sansai, Chiang-Mai Province
บัญญัติ มนเทียรอาสน์, พิมพร มนเทียรอาสน์ และขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม - Bunyat Montien-Art, Pimporn Montien-Art and Khajornkiat Srinuansom
หน้า 115-127
ดาวน์โหลด 1771 ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในอำเภอชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - Factors Affecting Farmer’s Fish culture Practices in Xaithany District, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
ดวงตาวัน ศรีสมบัติ, นคเรศ รังควัต, พหล ศักดิ์คะทัศน์ และสายสกุล ฟองมูล - Dunagtawan Srisombut, Nakarate Rungkawat, Phahol Sakkatat and Saisakul Fongmul
หน้า 128-137
ดาวน์โหลด 1920 ครั้ง
ความหนาแน่นที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลานิล ในระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ - Appropriate density of recirculating system Nile tilapia culture in Aquaponic
ปฐมพงษ์ กาศสกุล, ประจวบ ฉายบุ, ชนกันต์ จิตมนัส และเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน - Patompong kardsakun, Prachaub Chaibu, Chanagun Chitmanat and Kriangsak Mangumphan
หน้า 23-32
ดาวน์โหลด 1917 ครั้ง
ปรสิตโคพีพอดภายนอกของปลากดบางชนิดในวงศ์ Ariidae บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง - Ectoparasitic Copepods of Some Catfishes in Family Ariidae in the Lower Songkhla Lagoon

อวิรุทธ์ ทัศมากร และเสาวภา อังสุภานิช - Awirut Tassamakorn and Saowapa Angsupanich
หน้า 44-59
ดาวน์โหลด 2098 ครั้ง
สภาวะที่เหมาะสมและคุณค่าทางโภชนาการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายไข่หิน และสาหร่ายลอนในการใช้เป็นอาหารปลาสวยงาม - Optimal Condition and Nutritional Value of Nostoc and Nostochopsis Cultivation for Feed Supplement of Ornamental Fish 
ศรีประภา บุตรดามา ,สุดาพร ตงศิริ จงกล พรมยะ และ อุดมลักษณ์ สมพงษ์ - Sriprapa Buddama, Sudaporn Tongsiri, Jongkon Promya and Udomluk Sompong
หน้า 60-73
ดาวน์โหลด 1790 ครั้ง
ผลของธาตุอาหารต่อการเติบโตของไดอะตอม Chaetoceros sp. ในนํ้าเลี้ยงไดอะตอมที่นำกลับมาใช้ใหม่ - The Effect of Nutrients on Growth of a Marine Diatom, Chaetoceros sp., in Recycled Diatom Cultured Water
มะลิวัลย์ คุตะโค, ศิริพร คำทองดี, ภควรรณ เศรษฐมงคล, เมธินี จามกระโทก และวศิน ยุวนะเตมีย์ - Maliwan Kutako, Siripon Khamtongdee, Pakawan Setthamongkol1, Matinee Jamkratoke and Vasin Yuvanatemiya
หน้า 74-83
ดาวน์โหลด 1974 ครั้ง
การคัดเลือกสายพันธ์ุสาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณไขมันสูง - Screening of microalgae with high lipid production
วีนา ชูโชติ, กิตติคุณ สุคันโธวงศ์, ธนิยา แซ่โอ้ว และสันติสุข ขวัญศิริวณิช Weena Choochote, Kittikoon Sucunthowong, Thaniya Zeao and Suntisuk Kwansiriwanich
หน้า 84-92
ดาวน์โหลด 1878 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130