ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 13 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2562
Full Text
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1747 ครั้ง
หลังปกหน้า (ภาษาไทย)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 1685 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 1718 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 004
ดาวน์โหลด 1682 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 006
ดาวน์โหลด 1679 ครั้ง
หลังปกท้ายภาษาอังกฤษ
หน้า 007
ดาวน์โหลด 1691 ครั้ง
การศึกษาอาหารที่เหมาะสมและต้นทุนในการอนุบาลลูกปลาเลียหินวัยรุ่น - Study of suitable feed and feed cost for nursing of Stonelapping minnow (Garra cambodgiensis (Tirant, 1884)) juveniles
เกรียงไกร สีตะพันธุ์, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล, เจนจิรา แก้วติ๊บ, อิฐสะราม แสนสุภา และจักรพันธ์ ฐานิจสรณ์ - Kriengkrai Seetapan, Sitthisak Pinmongkholgul, Janejira Kaewtip, Itsaram Saensupa and Jakkaphan Tanitsorn
หน้า 1-10
ดาวน์โหลด 2094 ครั้ง
ผลของสีน้ำ เทียมต่อกิจกรรมของเอนไซม์ อัตรำส่วนระหว่ำงทริปซิน ไคโมทริปซิน (T/C ratio) และกำรเจริญเติบโตของปลำกะพงขำววัยรุ่นที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน - Effect of Artificial Water Colors on Enzymes Activity, TC/ratio and Growth Performance of Juveniles Asian Seabass (Lates Calcarifer Bloch, 1790) Rearing in Recirculating Aquaculture System (RAS)
วิญญู บุญประเสริฐ, ประจวบ ฉำยบุ, เกรียงศักด์ิ เม่งอำ พัน, จงกล พรมยะ และชนกันต์ จิตมนัส - Winyoo Boonprasert, Prachaub Chaibu, Kriangsak Mengumphan, Jongkol Promya and Chanagun Chitmanat
หน้า 11-24
ดาวน์โหลด 2085 ครั้ง
การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scylla spp.) หลังการลอกคราบ - Growth Rate of Mud Crabs (Scylla spp.) after Molting
ภัทราวดี ศรีมีเทียน และจิติมา สุวรรณมาลา - Pattarawadee Srimeetian and Jitima Suwanmala
หน้า 25-36
ดาวน์โหลด 2619 ครั้ง
จุลกายวิภาคระบบย่อยอาหารของก้งุ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)  - Digestive system histology of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)
สุวลี มะอนันต์ และจิราพร โรจน์ทินกร - Suwalee Ma-anun and Jiraporn Rojtinnakorn
หน้า 37-45
ดาวน์โหลด 4408 ครั้ง
มิญชวิทยาและสุขภาวะของรังไข่ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949) จากแม่น้า ตาปี ภาคใต้ของประเทศไทย - Ovarian histology and its health of Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949), from the Tapee River of southern Thailand

ปิยากร บุญยัง, ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พหล โกสิยะจินดา และธีรกมล เพ็งสกุล - Lamai Thongboon, Sinlapachai Senarat, Pisit Poolprasert, Jes Kettratad, Wannee Jiraungkoorskul, Pahol Kosiyachinda and Theerakamol Pengsakul
หน้า 46-57
ดาวน์โหลด 1782 ครั้ง
พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวทอง Rasbora einthovenii บริเวณป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส - Cytogenetic Characterigation of Rasbora einthovenii in Sirindhorn Peat Swamp Forest, Narathiwat Province
นูรอีน ยีแสม, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์ และพัน ยี่สิ้น - Nur-een Yeesaem, Sitthisak Jantarat and Pun Yeesin
หน้า 58-68
ดาวน์โหลด 2884 ครั้ง
การติดเชื้อปลานิล (Oreochromis niloticus) ด้วย Streptococcus agalactiae โดยวิธีการให้ทางจมูกและเหงือก - Infection of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) with Streptococcus agalactiae by Nares and Gills Inoculation
ศยามล รักศรี, รัชต์ ขัตติยะ, ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา และ ฎิลก วงศ์เสถียร - Sayamon Raksri, Rutch Khattiya, Sukolrat Boonyayatra and Dilok Wongsathein
หน้า 81-90
ดาวน์โหลด 3988 ครั้ง
การคัดเลือกและใช้แบคทีเรียกรดแลคติกและราเทมเป้หมักวัสดุเศษเหลือจากปลา - Selection and utilization of lactic acid bacteria and tempe mold for fermentation of fish by-product
เกศินี จันทรโสภณ, วรพล สุรพัฒน์ และ เสรี จันทรโสภณ - Kesinee Chantharasophon, Worapon Surapat and Seree Chantharasopon
หน้า 91-102
ดาวน์โหลด 1761 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130