ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 4 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2553
ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณอ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง  - Benthic Macrofauna Communities in Makham-pom Bay, Rayong Province
สุเทพ เจือละออง, สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ, ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
หน้า 107-119
ดาวน์โหลด 2119 ครั้ง
 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในสูตรอาหารน้าหมักต้นทุนต่ำ - Cultivation of Spirulina platensis in liquid fermentation medium of low cost diet
ศิริพร ชูเชิด, ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, สิทธิชัย พัฒนเกียรติชีวิน, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
หน้า 26-33
ดาวน์โหลด 3932 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณรงควัตถุของ Spirulina platensis ที่เลี้ยงในปุ๋ยผสมมูลสุกร - Nutritional value and pigment content of Spirulina platensis grown in diluted pig waste
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ,ศักดิ์ชัย ชูโชติ, ปวีณา ทวีกิจการ - Suneerat Ruangsomboon, Sakchai Choochote, Paveena Taveekijakarn
หน้า 34-43
ดาวน์โหลด 2485 ครั้ง
ความหลากหลายของไส้เดือนตัวกลมทะเลบริเวณปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร - Nematode diversity at Thachin River mouth, Samut Sakhon Province
สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์, พัชราภรณ์ เยาวสุต, ธีรวัตร เปรมปรี - Suchat Sawangarreruks, Patcharaporn Yaowasooth, Theerawat Prempree
หน้า 92-106
ดาวน์โหลด 2104 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130