Activity

กิจกรรมคณะ

หัวข้อเรื่อง วันที่
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์-การเลี้ยงปลาไหล และแนวทางการตลาดในประเทศไทย

Read More
20 Jan, 2024
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการประมงกับการศึกษาเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำกับหลักสูตรการเรียนการสอนในหมวดวิชาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบบูรณาการระดับปฐมวัย

Read More
17 Jan, 2024
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) สาขาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ เขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก

Read More
15 Jan, 2024
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมภายใต้ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ

Read More
24 Dec, 2023
คณะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระหว่างประเทศ จาก Cantho University ประเทศเวียดนาม เข้าฝึกงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
15 Dec, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประมง

Read More
07 Dec, 2023
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ทีม บริษัท อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด และ นักศึกษาทุน (TICA) Thailand International Cooperation Agency จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ

Read More
30 Nov, 2023
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานคณะ

Read More
24 Nov, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
20 Nov, 2023
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชไร่) คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายในแต่ละฐานเรียนรู้

Read More
17 Nov, 2023
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และลพบุรี เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานเรียนรู้คณะ

Read More
17 Nov, 2023
โครงการ Nature-based practices and aquaculture adaptation to climate change in Thailand and Vietnam หรือ AQUADAPT-Nature เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
16 Nov, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Guidance Expo 2024 แนะแนวการศึกษาตามล่าหาอาชีพในฝัน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
15 Nov, 2023
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และ บริษัท เจอาร์ซี ฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ตกลงร่วมมือกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและหารายได้ ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
11 Oct, 2023
นักเรียนและครู โรงเรียนวัดสันเปาสามขา เข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย

Read More
09 Oct, 2023
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฐานเรียรู้ต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
04 Oct, 2023
เกษตรกรบ้านหนองไผ่(ห้วยนกกก) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกรบ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการประมง

Read More
28 Sep, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2023 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
22 Sep, 2023
กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการคณะสีเขียว (Green Office)

Read More
20 Sep, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาไหล ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
18 Aug, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์ปลา ประจำปี 2566

Read More
11 Aug, 2023
คณะผู้เข้าร่วมประชุม The 32nd NACA Governing Council Meeting เข้ามาศึกษาดูงาน การผลิตปลานิลอินทรีย์ภายใต้ระบบไบโอฟลอคฯ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้ำ

Read More
09 Aug, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างฟาร์มสัตว์น้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read More
29 Jul, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ในด้านระบบไบโอฟลอคสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read More
29 Jul, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยมแม่โจ้

Read More
25 Jul, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทงน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

Read More
06 Jul, 2023
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อหารือและสร้างเครือข่ายงานวิจัย

Read More
05 Jul, 2023
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิขาการในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read More
05 Jul, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

Read More
04 Jul, 2023
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

Read More
26 Jun, 2023
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัย นากาซากิ ประเทศญี่ปุ่น (Nagasaki University, Japan) เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านการบำบัดน้ำ และสร้างความร่วมในการทำวิจัยกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More
15 Jun, 2023
บริษัท ปลูกผักเพรารักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ และการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

Read More
13 Jun, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Read More
07 Jun, 2023
ชุมชนบ้านหนองไผ่ และชุมชนบ้านแม่ก๋อน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะพันธุ์ปลาดุก ปลานิล และหนอนแมลงวันลาย

Read More
06 Jun, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ไดจัดกิจกรรม 5ส ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว(Green office) และมีส่วนร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และ MJU Big cleaning day เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566

Read More
02 Jun, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

Read More
01 Jun, 2023
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำนิสิต เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรูปลานิลแปลงเพศ

Read More
24 May, 2023
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างฟาร์มสัตว์น้ำ และพบปะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

Read More
20 May, 2023
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
19 May, 2023
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติแปรรูปจากปลา

Read More
15 May, 2023
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการประมง

Read More
17 Nov, 2022
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปตท Booster เข้าเยี่ยมชมคณะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

Read More
15 Nov, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
11 Nov, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่

Read More
02 Nov, 2022
โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะ

Read More
01 Nov, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าพบผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

Read More
28 Oct, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

Read More
27 Oct, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
22 Oct, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ถวายปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดป่าเหมือด

Read More
21 Oct, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานพิธีแสดงธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินืนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Read More
10 Oct, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการประมง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read More
09 Oct, 2022
ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหารของไก่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
16 Sep, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม งานปลามง FISH FEST 2022 เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษา

Read More
07 Sep, 2022
ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงหนองแมลงวันลาย (BSF) เพื่อเป็นอาหารของไก่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
02 Sep, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หารือความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
25 Aug, 2022
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะ

Read More
24 Aug, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมงจิตรกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

Read More
18 Aug, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
08 Aug, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำลูกพันธุ์ปลาเบญจพรรณ มอบให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ครบรอบ 36 ปี

Read More
01 Aug, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

Read More
25 Jul, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรม การผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง

Read More
14 Jul, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการประมง ณ อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
11 Jul, 2022
เทศบาลตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้

Read More
07 Jul, 2022
ผู้อำนวยการสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมคณะ

Read More
06 Jul, 2022
เทศบาลตำบล บางวัวคณารักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้และการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ในระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค

Read More
30 Jun, 2022
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการเติมความรู้ให้เต็มร้อย

Read More
22 Jun, 2022
บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการร่วมกับทักษะปฏิบัติงานฟาร์ม ในรายวิชาฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
20 Jun, 2022
นักศึกจากสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Field study)

Read More
19 Jun, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้านิเทศนักศึกษาฝีกงาน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Read More
12 Jun, 2022
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตัวอย่างสัตว์น้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์น้ำ เขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Read More
11 Jun, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปลามอนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ แม่น้ำคอง ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
03 Jun, 2022
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กับ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
02 Jun, 2022
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ

Read More
25 May, 2022
คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากกองทุนหมู่บ้านอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมบูรณาการการให้บริการวิชาการด้านการประมง

Read More
20 May, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก ภายใต้โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย

Read More
05 May, 2022
ลงพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

Read More
05 May, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำลงพื้นที่ ดำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
03 May, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี

Read More
22 Apr, 2022
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับประมงจังหวัดเชียงใหม่

Read More
07 Apr, 2022
คณะออกพื่นที่บริการวิชาการ อำเภอแม่อาย และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
07 Apr, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม “ตลาดธุรกิจประมงจำลอง” งานปลามง FIS FEST 2022 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง

Read More
24 Mar, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารืองานด้ายการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Read More
14 Mar, 2022
บุคลากรของคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ และกาารเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง จัดโดยเทศบาลเมืองแม่โจ้

Read More
09 Feb, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และบริการวิชาการ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
08 Feb, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และบริการวิชาการ เขตภาคอีสาน

Read More
01 Feb, 2022
คณะเทคโลยีการปรมะมงและทรัพยากรทางน้ำ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

Read More
17 Jan, 2022
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจสภาพการประมงชุมชน เขตอำเภอแม่อาย และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
22 Dec, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพี้นที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
14 Dec, 2021
หน่วยบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ติดตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
01 Dec, 2021
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแบบบูรณาการผ่านฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์ม

Read More
12 Nov, 2021
คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมคณะฯ

Read More
12 Nov, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
04 Nov, 2021
ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับโรงเรียน ภายใต้โครงการประมงโรงเรียน และแผนกิจกรรมสนองงานโครงการในพระราชดำริ

Read More
28 Oct, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง “การผลิตและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลในระบบการเลี้ยงไบโอฟลอค”

Read More
27 Oct, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
19 Oct, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ จัดโครงการอบรม “การผลิตและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ในระบบการเลี้ยงไบโอฟลอค”

Read More
19 Oct, 2021
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และอบรมการเพาะพันธุ์ปลาดุกและกบนา

Read More
08 Oct, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการประมงโรงเรียนและเครือข่ายชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เขตพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
05 Oct, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลงานประจำปี จัดทำแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

Read More
29 Sep, 2021
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยารทางน้ำ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด ในพิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Awards 2021) ประจำปี 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
29 Sep, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการประมงโรงเรียนและเครือข่ายชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เขตพื้นที่ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
24 Sep, 2021
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564

Read More
20 Sep, 2021
รายวิชา ชป331 แพลงก์ตอนวิทยา ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน คุณภาพน้ำ และสัตว์พื้นท้องน้ำ

Read More
16 Sep, 2021
คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Feng Chia ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ด้านการประมงแบบบูรณาการผ่านฐานเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบการผลิตสัตว์น้ำแบบอัจฉริย

Read More
08 Sep, 2021
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

Read More
25 Aug, 2021
พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563-2564

Read More
14 Aug, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
23 Jul, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าส่งเสริมความรู้การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาให้แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
28 Jun, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาการฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
24 Jun, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University

Read More
19 May, 2021
กิจกรรมทำแผนยุทศาสตร์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ แนวทางการกำหนดทิศทางการวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน

Read More
19 May, 2021
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะ

Read More
14 May, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2564 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง

Read More
09 Apr, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพทางชีวภาพเพื่อการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

Read More
02 Apr, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Read More
29 Mar, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ปลา ณ กาด 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
29 Mar, 2021
บริการตรวจเช็คคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาบึก และคำแนะนำการจัดการคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ ณ ฮอดรีสอร์ต อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Read More
17 Mar, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม Cuisine Workshop by FishTech ณ โรงแรม Cmor Hotel by Andacura Chiang Mai

Read More
13 Mar, 2021
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ

Read More
11 Mar, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่พบปะ ศิษย์เก่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลและปลาดุก เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำและโรค ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดลำพูน

Read More
05 Mar, 2021
ตัวแทน บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาคณะ

Read More
04 Mar, 2021
กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน

Read More
03 Mar, 2021
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการประมง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กับ โรงเรียนฝาชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
03 Mar, 2021
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)เข้าตรวจ ติดตาม และเยี่ยมชมโครงการหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Read More
27 Feb, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยพากรทางน้ำ นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Read More
26 Feb, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยพากรทางน้ำ ติดตามโครงการประมงโรงเรียน อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
19 Feb, 2021
ทีมวิจัยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าสำรวจและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำ พื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Read More
16 Feb, 2021
กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ด้านการประมงกับกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

Read More
15 Feb, 2021
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจและป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม

Read More
13 Feb, 2021
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำดอยหล่อ จังเชียงใหม่

Read More
12 Feb, 2021
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
29 Jan, 2021
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
24 Dec, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Read More
21 Dec, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายศิษย์เก่า ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read More
12 Dec, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าติดตามโครงการประมงโรงเรียน และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ เขตอำฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
09 Dec, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าติดตามโครงการประมงโรงเรียน และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ เขตอำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
08 Dec, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงแทละทรัพยากรทางน้ำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการใช้งานด้านการประมง

Read More
02 Dec, 2020
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจังหวัดเชียงราย เข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลา และเยี่ยมชมคณะ

Read More
01 Dec, 2020
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ จังหวัดขอนแก่น

Read More
28 Nov, 2020
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
26 Nov, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง“แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน”

Read More
18 Nov, 2020
คณะเทคโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Read More
13 Nov, 2020
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU กับ กรมประมง และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมสนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร

Read More
28 Oct, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ

Read More
24 Oct, 2020
ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำและโรค ในบ่ออนุบาลลูกปลาและปลากระชัง ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์

Read More
23 Oct, 2020
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการประมง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เดอะสตาร์ฟิช จำกัด

Read More
22 Oct, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมทำบุญทอดกริฐสามัคคี ประจำ 2563 ณ วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read More
16 Oct, 2020
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานคณะ

Read More
14 Oct, 2020
หน่วยบริการวิชาการออกพื้นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read More
30 Sep, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และกรมประมง หารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ

Read More
28 Sep, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ สปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
25 Sep, 2020
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Read More
21 Sep, 2020
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย”

Read More
18 Sep, 2020
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอณูพันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีการประมงเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Read More
10 Sep, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำที่เป็นโรค ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และพบปะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในบ่อดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
04 Sep, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการอบรม “การผลิตและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ ในระบบการเลี้ยงไบโอฟลอค

Read More
13 Aug, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปลูกป่า สืบชะตาปลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาค

Read More
11 Aug, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ (Smart Aquaculture) รุ่นที่ 2 สำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

Read More
08 Aug, 2020
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะจัดให้มีการเสวนาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read More
07 Aug, 2020
คณะครูกลุ่มห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ

Read More
06 Aug, 2020
นักวิจัย คณะคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คว้ารางวัล Siliver Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2020

Read More
06 Aug, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้่ำ เข้าบริการวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่คณะเปิดสอน และหารือทางวิชาการกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
05 Aug, 2020
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ 5 สถาบันการศึกษา เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ

Read More
05 Aug, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
04 Aug, 2020
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชียงใหม่

Read More
18 Jul, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแสวงหาแหล่งทุนและพัฒนางานวิจัยมาบรรยายพิเศษ

Read More
17 Jul, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
15 Jul, 2020
อาจารย์ประจำคณะ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชียงใหม่

Read More
11 Jul, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำฟาร์มประมงอัจฉริยะ - นักประมงมืออาชีพ (Smart Fisheries Professional)

Read More
11 Jul, 2020
คณะเทคโนโลยการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2563 และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

Read More
03 Jul, 2020
ตัวแทนผู้บริหารคณะ ร่วมหารือกับตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันนักศึกษาร่วมขอรับทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิด

Read More
01 Jul, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจโรคสัตว์น้ำในพื้นที่แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

Read More
19 Jun, 2020
บริการวิชาการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงดาวฟาร์ม

Read More
27 May, 2020
บริษัท Ken Lim และคณะจากประเทศสิงค์โปร โดย เข้าชมฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวในน้ำจืดระบบน้ำหมุนเวียน

Read More
18 May, 2020
หน่วยบริการวิชาการให้บริการตรวจเพศปลา

Read More
09 Apr, 2020
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม การเรียนการสอนของคณะ และกิจกรรมในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(ประมง)ของนักศึกษ

Read More
10 Mar, 2020
บันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
04 Mar, 2020
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานฐานการเพาะเลี้ยงปลานิล และเยี่ยมชมพื้นที่งานฟาร์มคณะฯ

Read More
25 Feb, 2020
คณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมประชุม The 3rd TUNASIA international conference และศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนา

Read More
23 Feb, 2020
ฝึกปฏิบัติการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ณ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Read More
22 Feb, 2020
คณะคุณครูและเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำ แม่โจ้

Read More
21 Feb, 2020
คณะคริสตจักราลาหู่แบ๊บติส (คริสตจักรภาค 18) มูลนิธิสภาคริสตจักรในประทศไทย เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ภายในคณะฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกัน

Read More
20 Feb, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมประชาสัมพันธ์คณะในโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่

Read More
14 Feb, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของโลก เรื่องปลาพลวง ปลาเวียน นักวิชาการจาก 15 ประเทศ ร่วมต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ พร้อมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

Read More
11 Feb, 2020
คณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Poultry, Fishery, and Feed Formulation จาก Nigerians in Diaspora Organization ประเทศไนจีเนีย เข้าร่วมการอบรมที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระหว่าง 31 มกราคม 2563 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563

Read More
31 Jan, 2020
รงเรียนอนุบาลวัยดรุณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรทางน้ำ

Read More
31 Jan, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มอบทุนการศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(การประมง) ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
29 Jan, 2020
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเกษตรกร เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ

Read More
24 Jan, 2020
งานบริการวิชาการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์คณะฯ และให้บริการวิชาการด้านการประมง ในงานวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียง มก.

Read More
22 Jan, 2020
คณะอาจารย์จากโรงเรียนวัดคงคาวดี จังหวัดสงขลา พร้อมตัวแทนกรรมการเขตการศึกษา เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ

Read More
20 Jan, 2020
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เขตพื้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

Read More
16 Jan, 2020
คณะออกพื่นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เขตพี้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์

Read More
15 Jan, 2020
นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดปทุมธานี นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรทางน้ำ

Read More
15 Jan, 2020
ตัวแทนบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ นำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Read More
14 Jan, 2020
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CUPT-QMS”

Read More
09 Jan, 2020
งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2562

Read More
26 Dec, 2019
คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าร่วมประชุมหาหรือ และติดตามผลการฝึกอบรมระยะสั้น

Read More
24 Dec, 2019
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562

Read More
21 Dec, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น

Read More
19 Dec, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

Read More
19 Dec, 2019
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเยี่ยมชมคณะ

Read More
13 Dec, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2019 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

Read More
11 Dec, 2019
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Read More
06 Dec, 2019
ตัวแทนจากสถานฑูตเวียดนาม Embassy of the Socialist Republic of Vietnam เข้าเยี่ยมชมดูงานฐานเรียนรู้ของคณะ

Read More
04 Dec, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบรรยายองค์ความรู้ทางด้านการประมง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read More
28 Nov, 2019
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Read More
27 Nov, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Read More
26 Nov, 2019
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
25 Nov, 2019
โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก อำเภอแม่ริม เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านความหลากหลายทรัพยากรทางน้ำ ของคณะ

Read More
21 Nov, 2019
หน่วยบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ออกพื้นที่ เขตอำเภอฮอด และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
20 Nov, 2019
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสรุปการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมัน

Read More
16 Nov, 2019
เกษตรกรผู้สนใจการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย กุ้งก้ามกรามและปลากะพงขาว เข้าพบเพื่อหารือและปรึกษาการพัฒนาเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพ

Read More
15 Nov, 2019
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asian Fisheries Development Center) นำผู้เข้าร่วมการประชุม 42nd Program Committee Meeting เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้

Read More
15 Nov, 2019
หน่วยบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ร่วมจัดนิทรรศการทางการประมง ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
15 Nov, 2019
ทีมงานหน่วยบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกพื้นที่ เขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
15 Nov, 2019
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และทีมงานจิตอาสา ร่วมกันคัดแยกขยะ จากกระทงในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่

Read More
13 Nov, 2019
ตัวแทนจากสถานฑูตเวียดนาม Embassy of the Socialist Republic of Vietnam เข้าเยี่ยมชมดูงานและปรึกษางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอค

Read More
08 Nov, 2019
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ( ประเทศไทย) จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR) )

Read More
07 Nov, 2019
โครงการโมเดลทางเลือกคนไทย 4.0 กิจกรรมเยาวชนรักเมืองน่าน ณ 1 ไร่ 1 แสน ฟาร์มบ้านเฮา บ้านฝ่ายมูล จังหวัดน่าน

Read More
02 Nov, 2019
ผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย

Read More
30 Oct, 2019
ผู้แทนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับการผลิตปลากะพงในระบบน้ำหมุนเวียน ของคณะ

Read More
28 Oct, 2019
งานบริการวิชาการลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
25 Oct, 2019
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาดุก การเพาะอาหารธรรมชาติ และประเมินคุณภาพแหล่งน้ำ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read More
21 Oct, 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
09 Oct, 2019
งานบริการวิชาการ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา ชป322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ ลงพื้นที่บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์น้ำ พื้นที่ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
07 Oct, 2019
งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงปลาดุกและหอยขม (โครงการประมงโรงเรียน) ณ โรงเรียนไชยปราการ

Read More
04 Oct, 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

Read More
25 Sep, 2019
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด และทีมงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ เพื่อหารือในการทำวิจัยร่วมกันด้านธุรกิจสัตว์น้ำ

Read More
24 Sep, 2019
งานแสดงมุทิตาจิตผู้แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

Read More
23 Sep, 2019
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำ นักศึกษา รายวิชา นป 311 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอุตสาหกรรม (หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง) ศึกษาดูงานในเขตพืยที่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

Read More
20 Sep, 2019
ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ร่วมต้อนรับคณะจากภายใต้โครงการ "Teachers Training Programme, Curriculum Development for Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS)"

Read More
20 Sep, 2019
อาจารย์ประจำคณะ พร้อมด้วยนักศึกาษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 (The 10th Rajamangala Surin National Conference: 10th RSNC) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Read More
19 Sep, 2019
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563”

Read More
06 Sep, 2019
งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการวิชาการ “การเลี้ยงปลาดุกและหอยขม” พื่นที่ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
04 Sep, 2019
กิจกรรม "รักษ์ลำห้วยแม่โจ้" (บูรณาการวิชาชีววิทยาของปลา วิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางน้ำ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้) ภายใต้โครงการประมงแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ปีที่ 6

Read More
04 Sep, 2019
งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการวิชาการ “การเลี้ยงปลาดุกและหอยขม” พื่นที่ อำเภอไซยปราการ และ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
03 Sep, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม "ทักษะประมง"

Read More
01 Sep, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

Read More
28 Aug, 2019
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

Read More
25 Aug, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร หัวข้อ“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”

Read More
21 Aug, 2019
อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิต การแปรรูปปลานิลอินทรีย์ และรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลจากระบบไบโอฟลอคมุ่งสู่อินทรีย์”

Read More
16 Aug, 2019
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุก

Read More
15 Aug, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More
09 Aug, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมจัดนิทรรศทางการประมง ในงานThailand STEM Festival 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ : ยุพราชวิทยาลัย 2562

Read More
08 Aug, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุกณ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Read More
07 Aug, 2019
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหน่วยการเรียนรู้ การเลี้ยงกบและหอยขม

Read More
01 Aug, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง”

Read More
31 Jul, 2019
อาจารย์และนักศึกษาของคณะ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน International Summer Conference in Hokkaido by UAC ประเทศญี่ปุ่น

Read More
27 Jul, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาการทางน้ำ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

Read More
26 Jul, 2019
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้ผ่านการอนุมัติจากการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand Lesgue)

Read More
25 Jul, 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในเขตพื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Read More
23 Jul, 2019
กิจกรรมเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประมงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

Read More
21 Jul, 2019
รับรางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับชาติ)

Read More
16 Jul, 2019
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเลี้ยงปลาสลิดระบบ biofloc บูรณาการกับการปลุกผักเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ”

Read More
12 Jul, 2019
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

Read More
11 Jul, 2019
บริการวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำ โรคปลา ให้แก่ปรึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร

Read More
06 Jul, 2019
ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นและกุ้งก้ามกรามในประเทศเมียนมาร์

Read More
06 Jul, 2019
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ” รุ่นที่ 2

Read More
27 Jun, 2019
การให้บริการวิชาการแก่เกษตรกการให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More
26 Jun, 2019
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ” รุ่นที่ 1

Read More
25 Jun, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
20 Jun, 2019
อาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมนำเสนอ และประกวดผลงาน ระดับนานาชาติ ในงาน “Korea International Women’s Invention Exposition 2019 (KIWIE2019)

Read More
20 Jun, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เปิดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources : CEFAR)

Read More
18 Jun, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดฝึกอบรม เรื่องการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read More
14 Jun, 2019
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ (สาหร่ายและแพลงก์ตอน)

Read More
13 Jun, 2019
ตัวแทนคณะร่วมหารือแนวทางการทำหลักสูตร

Read More
13 Jun, 2019
อาจารย์และ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าร่วมนำเสนอผงงาน การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต

Read More
12 Jun, 2019
งานบริการวิชาการเข้าเยี่ยมและตรวจโรคสัตว์น้ำ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก

Read More
25 May, 2019
โครงการอบรมเรื่องนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดภายใต้โดมความร้อน

Read More
25 May, 2019
รายวิชา พล 422 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ได้นำ นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ณ บุญสมฟาร์ม อำเภอแม่วาง

Read More
24 May, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสุขภาพบุญศรีฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Read More
23 May, 2019
ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ (นอกห้องเรียน) ด้านการวิเคราะห์ฮอร์โมน ณ ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ฮอร์โมนในสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่

Read More
23 May, 2019
ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าหารือเรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การสร้างเครือข่ายด้านการประมง และความร่วมมือทางวิชาการ

Read More
21 May, 2019
กิจกรรมการสำรวจ ติดตามกลุ่มผู้รับบริการวิชาการ จากงานบริการวิชาการและวิจัยร่วมกับการติดตามคุณภาพลูกพันธุ์ปลาจากงานผลิตสัตว์น้ำของคณะฯ

Read More
17 May, 2019
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้าเพื่อเพิ่มมูลค่า

Read More
16 May, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Read More
13 May, 2019
คณะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้และระบบงานผลิตสัตว์น้ำภายในคณ

Read More
10 May, 2019
คณบดีเข้าร่วมสัมมนาวิชาการไทย-ลาว ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read More
08 May, 2019
ทีมงานบริการวิชาการคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายหลักด้านการประมง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read More
08 May, 2019
การฝึกอบรมพื้นฐานปลาพื้นฐานสำหรับพนักงานวิชาการศูนย์วิจัยแห่งชาติสำหรับ riverine และการประมงทะเลสาบการปศุสัตว์ ประเทศภูฎาน

Read More
06 May, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read More
05 May, 2019
งานบริการวิชาการ ดำเนินกิจกรรมสำรวจ ติดตาม และให้คำปรึกษาเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ ณ กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นตำบลชมภู

Read More
02 May, 2019
คณะเจ้าหน้าที่และเยาวชนในโครงการ English camp จากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้คณะ

Read More
02 May, 2019
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2562

Read More
26 Apr, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง

Read More
22 Apr, 2019
คณบดีได้นำเสนอแนวคิดการวิจัยแบบบูรณาการชุมชนในพื้นที่วิจัยไฟฟ้าแม่เมาะลำปาง ให้แก่ผู้วิจัยและทีมงาน

Read More
11 Apr, 2019
คณะผู้บริหารจาก Nigerians In Diaspora Organization Thailand (NIDO) เช้าเยี่ยมชมคณะและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นของบุคลากรจากประเทศไนจีเรีย

Read More
10 Apr, 2019
ผู้อำนวยการ Tsukuba Plant Innovation Research Center (T-PIRC) มหาวิทยาลัย Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น รวมหารือการขยายความร่วมมือในด้านวิชาการกับคณะ

Read More
28 Mar, 2019
คณะผู้เข้าร่วมโครงการ"ค่ายเยาวชนต้นแบบด้านการเกษตร-พลังงานอัจฉริยะ young energy smart farmer"เข้าเยี่ยมขมฐานเรียนรู้คณะ

Read More
27 Mar, 2019
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ (Scottish Fish Immunology Research Centre (SFIRC) มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน มาบรรยายพิเศษ

Read More
20 Mar, 2019
บริษัท MAGI VISION CO,.LTD. เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยพากรทางน้ำ

Read More
11 Mar, 2019
คณะเทคโนโลยี่การประมงฯ จัดกิจกรรมแสวงหาแหล่งลงทุนและสร้างเครือข่ายภายนอก

Read More
11 Mar, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง

Read More
06 Mar, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
06 Mar, 2019
2nd Natainal TUNASIA-Meeting Strategies for Sustainability of transdisciplinary environmental education

Read More
04 Mar, 2019
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM) หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน”

Read More
20 Feb, 2019
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมบันทึกข้อตกลง(MOA) ความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการประมง กับ บุญโฮมฟาร์ม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

Read More
18 Feb, 2019
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ

Read More
12 Feb, 2019
บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด เข้าศึกษาเรื่องประมงอินทรีย์

Read More
08 Feb, 2019
อาจารย์และนักศึกษา จาก Guangxi Guangi University of Foreign Languages P.R.CHINA เข้าศึกษาดุงานฐานเรียนรู้ปลานิล

Read More
18 Jan, 2019
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของนักวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก”

Read More
16 Jan, 2019
ผู้แทนนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ภาคเหนือ เข้าสวัสดีปีใหม่ คณบดี และผู้บริหารคณะ

Read More
15 Jan, 2019
การบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองแหย่ง ณ วัดพระบาทตีนนก เรื่องการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับปลาร้า

Read More
11 Jan, 2019
การรายงานความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการปรับปรุงพันธุ์กุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Read More
02 Jan, 2019
การประกวดปลาแฟนซีคาร์พ ครั้งที่ 5" (5th Chiangmai Koi Show ,2018 (Young koi)) ในงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร (85th Anniversary of Maejo University : The Wisdom of Agriculture)

Read More
16 Dec, 2018
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ และระดับนานาชาติ

Read More
11 Dec, 2018
เสวนา เรื่อง “สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (มุ่งสู่ Thailand 4.0)”

Read More
10 Dec, 2018
บรรยาย เรื่อง “การเพาะพันธุ์ หลักเกณฑ์การตัดสินปลาหมอสี และตลาดสินค้าปลาหมอสี”

Read More
10 Dec, 2018
การประกวดปลาหมอสี (ปลาหมอครอสบรีด) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read More
10 Dec, 2018
โครงการเสวนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเป็นแหล่งอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน"

Read More
09 Dec, 2018
การประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ครั้งที่ 7" (7th Maejo Aquascaping Contest ,2018) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read More
09 Dec, 2018
อาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of Animal? Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan เข้าเยี่ยมชมคณะ

Read More
07 Dec, 2018
คณะศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมฐานเรียนรู้คณะ

Read More
29 Nov, 2018
หน่วยบริการวิชาการ และนักศักษาคณะ ร่วมรับฟังหารือแนวทางการพัฒนาฯ ร่วมกันในพื่นที่ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ หน่วยเรียนรู้ทางการประมงแก่ชุมชน ณ สวยดอยแก้ว ไร่สตอเบอรีอินทรีย์

Read More
23 Nov, 2018
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและพัฒนาแหล่งอาหารโปรตีน(สัตว์น้ำ) ของชุมชนสู่การสร้างงานอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read More
22 Nov, 2018
วิทยาลัยพลังงาน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นำผู้เข้าร่วมประชุม เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปลาบึก

Read More
16 Nov, 2018
บรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะ

Read More
15 Nov, 2018
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะ

Read More
06 Nov, 2018
ผุ้บริหารคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย

Read More
30 Oct, 2018
อาจารย์แระจำคณะเข้าร่วมส่งผลงานในงาน INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW : IWIS 2018 ณ ประเทศโปแลนด์

Read More
15 Oct, 2018

Read More
,

Read More
,

Read More
,
Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel