ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 4 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553
การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลายี่สกโดยวิธีแช่แข็ง- Cryopreservation of Julien’s Golden Carp (Probarbus jullieni) Spermatozoa
พลชาติ ผิวเณร ,สมนึก คงทรัตน์ ,พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข และ ศรีรัตน์ สอดศุข - Ponlachart Pewnane Somnuek Kongtarattana Panom K. Sodsuk and Srirat Sodsuk
หน้า 1-14
ดาวน์โหลด 1771 ครั้ง
ชนิดอาหารที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ วงศ์ Odontoceridae - Practical Diet for Rearing Caddis Worm in Family Odontoceridae
เกรียงไกร สีตะพันธุ์, รจนา กล้าหาญ, รัชนี ปิมแปง, วรรษิดา ภู่ชัย
หน้า 111-115
ดาวน์โหลด 1792 ครั้ง
การใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในการชี้วัดคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง - Using Dominant Phyto plankton indicator water quality Prasae river, Rayong Province.
สุเทพ เจือละออง, สุทธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และมิคมินทร์ จารุจิดา - Suthep Jualaong and Suthida Kan-atireklap and Mickmin Jarujinda
หน้า 126-140
ดาวน์โหลด 1929 ครั้ง
ผลของความถี่การให้อาหารในการอนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืด(เปคูแดง)ในบ่อซีเมนต์ - Effect of Feeding Freguency in Nursing of Red Finned Pacu in Cement Pond
ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ชลธิชา แก่นจันทร์, ณัฐพล เซ่งหว่อง -Dumrong Lohaluksanadech, Chontichar Kanjun, Nattapon Sengwong
หน้า 33-42
ดาวน์โหลด 1902 ครั้ง
การอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร(Andrographis paniculata) ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ต่างกัน - Rearing of Nile Tilapia Fry (Oreochromis niloticus) Using the Solution from Kariyat (Andrographis paniculat ) Extracted by Several Methods
จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล, สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร, ชงโค แซ่ตั้ง และละอองทิพย์ มัทธุรศ
หน้า 43-50
ดาวน์โหลด 2013 ครั้ง
การเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Spirulina platensis แห้ง - Growth performance of red tilapia (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) fed diets containing dried Spirulina platensis
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ ปวีณา ทวีกิจการ - Suneerat Ruangsomboon, Sakchai Choochote, Paveena Taveekijakarn
หน้า 51-60
ดาวน์โหลด 1973 ครั้ง
การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการพัฒนาดัชนีการคัดเลือกสำหรับปลาบู่ (Oxyeleotoris marmoratus Bleeker) - Estimation of Genetic Parameters and the Development of Selection Indices for Sand Gody Fishes (Oxyeleotoris marmoratus Bleeker)
บุญเลิศ ดีเด่น, นพพร สุรินทร์ และประสิทธิ์ พรประเสริฐ - Boonlert Deeden, Nopporn Surin and Prasit Pornprasert
หน้า 61-70
ดาวน์โหลด 1809 ครั้ง
การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับระบบ osmoregulation ในกุ้งกุลาดำโดยวิธี cDNA cloning Characterization of genes  ontrolling osmoregulation in black tiger shrimp by cDNA cloning
สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี, สิริพร พงษ์สมบูรณ์, ปิติ อ่ำพายัพ, อัญชลี ทัศนาขจร
หน้า 71-83
ดาวน์โหลด 1735 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130