ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 11 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
การใช้เชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KJ720206 และคีเฟอร์นมถั่วเหลือง เป็นโพรไบโอติกในปลานิล - The use of Bacillus amyloliquefaciens KJ720206 and soy milk kefir as probiotics in Nile tilapia
เกศินี จันทรโสภณ, สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา และเสรี จันทรโสภณ - Kesinee Chantharasophon, Sumrit Prawitthana and Seree Chantarasopon
หน้า 46-54
ดาวน์โหลด 2041 ครั้ง
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1811 ครั้ง
หลังปกหน้า (ภาษาไทย)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 1670 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 1670 ครั้ง
บทบรรณาธิการ 
หน้า 004
ดาวน์โหลด 1695 ครั้ง
การเตรียมต้นฉบับ ภาษาไทยและอังกฤษ
หน้า 005
ดาวน์โหลด 1786 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ปี 2560
หน้า 006
ดาวน์โหลด 1714 ครั้ง
หลังปกท้าย (ภาษาอังกฤษ)
หน้า 007
ดาวน์โหลด 1691 ครั้ง
การใช้ไส้เดือนดินเป็นอาหารสาหรับแม่พันธุ์กุ้งกุลาดา Penaeus monodon จากบ่อดิน - Utilization of the earthworms for feeding the female domesticated giant tiger shrimp Penaeus monodon broodstock
วศิน ยุวนะเตมีย์, อุษา เฉียงเหนือ, ธีรศักดิ์ สโมสร และรชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ - Vasin Yuvanatemiya, Ausa Chiangnuea, Teerasak Samosorn and Rachanimuk Hiransuchalert
หน้า 1-13
ดาวน์โหลด 1799 ครั้ง
การจาแนกชนิดของขยะพลาสติกหน้าดินบริเวณปากแม่น้าระยอง - Characterization of Plastic Benthic Litter in Rayong River Mouth, Rayong Province, THAILAND
นภาพร เลียดประถม, พงศธร ใจรัศมี, สุหทัย ไพรสานฑ์กุล, ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล, พิมพ์ทอง ทองนพคุณ - Napaporn Leadprathom, Pongsathon Jairusamee, Suhatai Praisankul, Tachanat Bhatrasataponkul and Pimthong Thongnopkun
หน้า 116-124
ดาวน์โหลด 1939 ครั้ง
พฤติกรรมการกินอาหารของปลาซิวใบไผ่แม่แตง (Devario maetaengensis (Fang, 1997)) ในแม่น้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - Feed behavior of Devario maetaengensis (Fang, 1997) in Maetang River, Chiangmai Province
ปิยรัฐ สุขทิพย์, จงกล พรมยะ, บัญญัติ มณเทียรอาสน์ และอภินันท์ สุวรรณรักษ์ - Piyarat Suktip, Jongkon Promya, Bunyat Montien-Art and Apinun Suvarnaraksha
หน้า 14-23
ดาวน์โหลด 1979 ครั้ง
การแสดงออกของยีน vitellogenin และยีน fatty acid binding protein ของกุ้งขาวเพศเมีย (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่างๆ Expression of vitellogenin gene and fatty acid binding protein gene of female Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) fed different diets
ธนากรณ์ เมฆกลิ่น, นพวรรณ ฉิ้มสังข์, สถาพร ดิเรกบุษราคม และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี - Thanakorn Mekklin, Noppawan Chimsung, Sataporn Direkbusarakom and Suwit Wuthisuthimethavee
หน้า 33-45
ดาวน์โหลด 2803 ครั้ง
การสะสมโลหะหนักในน้า ดินตะกอน และปลา ในลาน้ามูล  - Bioaccumulation of heavy metals in water, sediment and fish from Mun River
ธวัดชัย ธานี, พนิดา พันธ์สมบัติ, อรุณรัตน์ ฉวีราช, รุ่งลาวัลย์ สุดมูล และสาเนาว์ เสาวกูล - Tawatchai Tanee, Panida Punsombut, Arunrat Chaveerach, Runglawan Sudmoon and Samnao Saowakoon
หน้า 82-92
ดาวน์โหลด 3757 ครั้ง
ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลางบริเวณหาดสะกอม จังหวัดสงขลา - Meiofauna Community at Sakom beach, Songkhla Province
วาริก เส็นนาฮู, อัครเดช แหลมกา และสุธินี หีมยิ - Varig Sennahu, Akaradech Leamka and Sutinee Himyi
หน้า 93-105
ดาวน์โหลด 2472 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130