ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
หลังปกหน้า(ภาษาไทย)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 004
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 005
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
หลังปกท้ายภาษาอังกฤษ
หน้า 006
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ผลการเสริมคอเลสเตอรอลร่วมกับ β-cyclodextrin จากเศษเหลือกระบวนการผลิตน้ำมันปลาในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) - Effect of Cholesterol and β-cyclodextrin complexed from Waste of Fish Oil Production Supplemented diet on Growth Performances in Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)
อิงอร เฮงพัฒนาพงศ์, วันชัย วรวัฒนเมธีกุล และอรพินท์ จินตสถาพร - Engorn Hengpattanapong, Wanchai Worawattanamateekul and Orapint Jintasataporn
หน้า 1-12
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
การนาสารสีแอสตาแซนทินจากการเลี้ยงยีสต์ในน้ำทิ้งโรงงานขนมจีนผสมในอาหารปลาสวาย - A Mixture of Astaxanthin Pigment Produced from Yeast Cultured in Sewage of Thai Rice Noodles in Feed for Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus)
ชุตินุช สุจริต, ไวกูณฐ์ ฤทธิ์รุฒม์ และดวงพร อมรเลิศพิศาล - Chutinut Sujairit, Waigoon Rittirut and Doungporne Amornlerdpison
หน้า 13-24
ดาวน์โหลด 365 ครั้ง
เปรียบเทียบระบบการเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) แบบไบโอฟลอค - Comparision on culture system of Red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) using biofloc system
อลิสรา ขันโท, จงกล พรมยะ, ชนกันต์ จิตมนัส และอุดมลักษณ์ สมพงษ์ - Alissara Khantho, Jongkon Promya, Chanagun Chitmanat and Udomluk Sompong
หน้า 25-36
ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
การประยุกต์ใช้แบบจาลองการวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตและความสามารถในการทำกำไรสาหรับการเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) - Application of Spreadsheet-Based Analytical Model to Assess Production Potential and Profitability of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Farming
วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, วาสนา อากรรัตน์, ปณิธาน แก้วจันทวี และอนุรักษ์ สุขดารา - Vutthichai Oniam, Wasana Arkronrat, Panitan Kaewjantawee and Anurak Sookdara
หน้า 48-59
ดาวน์โหลด 388 ครั้ง
ผลกระทบของการประมงต่อประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด ประเทศไทย - Fishing impacts on macrobenthic communities in Chong Ko Chang, Trat Province, Thailand
วิชิน สืบปาละ, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มาฆมาส สุทธาชีพ, กัญวรา แสงมณี, รัตนาวดี เนียมศิริ, เจริญ นิติธรรมยง และรัตนา ชื่นภักดี - Wichin Suebpala, Thamasak Yeemin, Makamas Sutthacheep, Kanwara Saengmanee, Ratanawadee Niamsiri, Ratana Chuenpagdee and Charoen Nitit h amyong
หน้า 70-88
ดาวน์โหลด 538 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130