ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 5 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2554
การอนุบาลลูกปลาหมอในกระชังด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน - Study on diet and stocking density in net cage culture of Climbing perch (Anabas testudineus) fingerlings
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และธนภัทร วรปัสสุ
หน้า 1-11
ดาวน์โหลด 1797 ครั้ง
การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปูหินนิ่มทอดปรุงรส  - Study on shelf life of fried soft shell crab
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช และนัฎฐา คเชนทร์ภักดี
หน้า 105-110
ดาวน์โหลด 2218 ครั้ง
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพนํ้าในการเลี้ยงปลาบู่ทรายระบบปิด  - Comparison of growth and water quality in marble goby (Oxyeleotris marmoratus Bleeker, 1852) closed system culture
ชลฤทัย พิญเดช, ประจวบ ฉายบุ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และ ฐปน ชื่นบาล
หน้า 27-37
ดาวน์โหลด 2009 ครั้ง
ผลของสารละลาย อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหนอนแดงมีชีวิต  - Effects of suitable solutions, temperatures, and densities on Chironomid larvae,Chironomus sp., preservation
นพดล ส้มเกลี้ยง, ประจวบ ฉายบุ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย และ จงกล พรมยะ
หน้า 38-47
ดาวน์โหลด 1764 ครั้ง
การเปรียบเทียบสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยง - Chlorella ellipsoidea Comparision of culture media for Chlorella ellipsoidea culture
ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ทัศนีย์ ชวนประชุม และเอกพงศ์ แก้วสุทธิ์
หน้า 48-54
ดาวน์โหลด 1707 ครั้ง
พลวัตประชากรปลาเผาะในแม่นํ้าโขงบริเวณจังหวัดหนองคาย  - Population dynamics of bocourti’s catfish (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) in the Mekong River, Nong Khai Province
ฉัตรชัย ปรีชา, ทวนทอง จุฑาเกตุ และธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี - Chatchai Preecha, Tuantong Jutagate and Thanitha Thapanand-Chaidee
หน้า 63-74
ดาวน์โหลด 1752 ครั้ง
ผลของอาหารผสมสารสกัดหยาบรางจืดต่อเอนไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทราน สเฟอเรส และอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในปลาตะเพียนขาวเมื่อได้รับพาราควอท - Effects of Babbler’s Bill leaf Thunbergia laurifolia Linn) crude extract on Glutathione S- transferase and Acetylcholinesterase enzymes in Silver Barb (Barbonymus gonionotus) exposed to paraquat
วิญญู บุญประเสริฐ, ประจวบ ฉายบุ, จงกล พรมยะ เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน และชนกันต์ จิตมนัส
หน้า 87-69
ดาวน์โหลด 1729 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130