ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 14 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563
Full Text
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
หลังปกหน้า (ภาษาไทย)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 004
ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 005
ดาวน์โหลด 375 ครั้ง
หลังปกท้ายภาษาอังกฤษ
หน้า 006
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
การผลิตไรแดงและไรน้ำนางฟ้าไทยโดยใช้คลอเรลลาที่เลี้ยงจากน้ำทิ้งของระบบไฮโดรโปนิกส์ - Production of Water flea (Moina macrocopa) and Thai fairy shrimp (Branchinella thailandensis) by using Chlorella sp. Cultivated from Hydroponics Wastewater
จามรี เครือหงษ์ จงดี, ศรีนพรัตน์วัฒน และสุรภี ประชุมพล - Jamree Khrueahong, Chongdee Srinoparatawatana and Surapee Prachumpon
หน้า 10-18
ดาวน์โหลด 1476 ครั้ง
การติดหนอนพยาธิในปลาหมอช้างเหยียบจากอ่างเก็บน้ำหนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปี 2560 - Helminthic infection of Striped Tiger Nandid (Pristolepis fasciata Bleeker,1851) from Nong Yat Reservoir, Muang District, Nakhon Phanom Province, Year 2017
อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ, อนวัทย์ ผาลี, จิราวรรณ คำธร, ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม และวิจิตรตา อรรถสาร - Adithepchaikarn Pachanawan, Anawat Phalee, Jirawan Khamtorn, Nattanan Tiengtam and Vijitta Atthasan
หน้า 19-31
ดาวน์โหลด 1576 ครั้ง
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และสมรรถนะของประชากรปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) จากโรงเพาะฟัก - Genetic Diversity and Performance in Hatchery Stocks of Günther’s Walking Catfish, Clarias macrocephalus
วิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, สมบูรณ์ สุนทรโชติ, คงภพ อาพลศักดิ์, พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, ธชาทัช ธีรติเดชากุล, ประจักษ์ บัวเนียม และชัยติศักดิ์ บริบูรณ์ - Visarut Chailertrit, Somboon Suntornchot, Kongphob Umpolsak, Puttharat Baoprasertkul, Thachathass Theeratidechakul, Prachak Buaneam and Chaitisak Borriboon
หน้า 32-47
ดาวน์โหลด 649 ครั้ง
ผลกระทบจากการงดทำประมงปูม้าที่มีไข่นอกกระดองต่อชาวประมงขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดตรัง - Impacts of no ovigerous blue swimming crab fishing on small scale fisher; a case study in Trang province
ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ และจันทร์สว่าง งามผ่องใส - Thongchai Nitiratsuwan and Chansawang Ngamphongsai
หน้า 48-59
ดาวน์โหลด 436 ครั้ง
การศึกษาการผลิตปลาส้มจากวัสดุเศษเหลือในอุตสาหกรรมแปรรูปปลาส้ม แบบครัวเรือน - Study of fermented fish (Plaa-som) production from by-product of Fermented fish household industry 
เกศินี จันทรโสภณ, วรพล สุรพัฒน์ และเสรี จันทรโสภณ - Kesinee Chantharasophon Worapon Surapat and Seree Chantharasopon
หน้า 77-86
ดาวน์โหลด 994 ครั้ง
การเปรียบเทียบการใช้ยีสต์สำเร็จรูปในการปรับปรุงคุณภาพกากมันสำปะหลังสูตรต่างๆ - Comparison of the use of finished yeast to improve the quality of cassava residue
วศิน วุฒิวิชญานันต์, อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร, บัณฑิต ยวงสร้อย และสมสมร แก้วบริสุทธิ์ - Wasin Wuttiwichayanan, Aruneepong Srisathaporn, Bundit Yuangsoi and Somsamorn Kaewborisut
หน้า 87-96
ดาวน์โหลด 1313 ครั้ง
ผลของสารผสมจากสารสกัดสาหร่ายน้ำจืด Rhizoclonium hieroglyphicum และ Spirogyra neglecta ต่อการลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดหนูเบาหวาน - Effect of mixed freshwater algae extracts, Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra neglecta, on hyperglycemia and hyperlipidemia in diabetic rats
รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์, นริศรา ไล้เลิศ, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, วิวัฒน์ หวังเจริญ และดวงพร อมรเลิศพิศาล - Janthip R., Lailerd N., Mangumphan K., Wangchareon W. and Amornlerdpison D.
หน้า 97-108
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130