ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 14 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Full Text
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1755 ครั้ง
ผลของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) - Effects of rock salt salinity on growth efficiency of Silver barb (Barbonymus gonionotus)
ศตพร โนนคู่เขตโขง, ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, ทัศนีย์ อนุกูลประเสริฐ, ธนสรณ์ รักดนตรี และ รักพงษ์ เพชรคา - Sataphon Nonkhukhetkhong, Khajornkiat Srinaunsom, Thatsanee Anukoolprasert, Thanasorn Rukdontri and Rakpong Petkam
หน้า 11-21
ดาวน์โหลด 2357 ครั้ง
ความแตกต่างของขนาดและดัชนีความสมบูรณ์เพศเมียของกั้งตั๊กแตนสามแถบ (Miyakella nepa) ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย - Difference in Sizes and Ovarian Gonadosomatic Index of the Three-Banded Mantis Shrimp Miyakella Nepa in the Eastern Region of Thailand
เพ็ญจันทร์ ละอองมณี, มัณฑนา สาเภา และ รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ - Penchan Laongmanee, Mantana Sompao and Rachanimuk Hiransuchalert
หน้า 22-32
ดาวน์โหลด 2152 ครั้ง
จุลกายวิภาคและสุขภาวะของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของหอยกาบแหลม ในแม่น้ำซองกาเลีย ช่วงไหลผ่านอาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย - Gonadal histology and its health of Ensidens ingallsianus ingallsianus (Lea, 1852) in Songgaria River during Sangkhlaburi District, Kanchanaburi Provinc e, Thailand
ละม้าย ทองบุญ , ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เอสรา มงคลชัยชนะ, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, วิษณุ ธงไชย และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล - Lamai Thongboon, Sinlapachai Senarat, Jes Kettratad, Pisit Poolprasert, Ezra Mongkolchaichana, Natthakitt To orn, Wisanu Thongchai, and Wannee Jiraungkoorskul
หน้า 33-43
ดาวน์โหลด 1875 ครั้ง
รายงานพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ครั้งแรกของปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosus, Cyprinidae) ด้วยการย้อมสีแบบธรรมดาและการย้อมแถบซิลเวอร์นอร์ - First Cytogenetic Report of Mrigal Carp (Cirrhinus cirrhosus, Cyprinidae) by Conventional Staining and Ag-NOR banding
ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม, เจนจิรา มาหา, สุชยา วิริยะการุณย์, ศิวพร หอมหวล และปริญญา มูลสิน - Praween Supanuam, Jenjira Maha, Suchaya Wiriyagaroon, Siwaporn Homhaun and Parinya Moonsin
หน้า 44-54
ดาวน์โหลด 2216 ครั้ง
ปรสิตภายนอกของปลานิลเลี้ยงในกระชังช่วงฤดูร้อนบริเวณแม่น้ำตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช - External parasites of cage-cultured tilapia (Oreochromis niloticus Lnn.) in dry season at Tapi river in Nakhon Si Thammarat province
สุไหลหมาน หมาดโหยด, สุภาพร หนูชู, สุรินทร บุญรอด และสุวรรณา หมาดโหยด - Sulaiman Madyod, Supaporn Hnuchu, Surinthon Bunrod and Suwanna Madyod
หน้า 55-64
ดาวน์โหลด 3172 ครั้ง
ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทาให้ปลอดเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไวท์อนูเบียส -Effect of chlorine dioxide (ClO2) on sterilization in micropropagation of Anubias sp. ‘White’
วรางคณา กาซัม, มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ และนงนุช เลาหะวิสุทธิ์ - Warangkana Kasam, Maneerat Wangwibulkit and Nongnuch Laohavisuti
หน้า 65-72
ดาวน์โหลด 3118 ครั้ง
การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์ในการเพิ่มผลผลิตพรรณไม้น้ำไส้ปลาไหลของไทย เพื่อการอนุรักษ์ - Temporary immersion bioreactor for micropropagation of Barclaya longifolia Wall. (1827) for conservation
มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ, นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, สมเกียรติ สีสนอง, ชนิกานต์ เชษฐสิงห์ และวรางคณา กาซัม - Maneerat Wangwibulkit, Nongnuch Laohavisuti, Somkiat Seesanong, Chanikarn Chadthasing and Warangkana Kasam
หน้า 73-81
ดาวน์โหลด 2891 ครั้ง
ผลของอุณหภูมิลมร้อนต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกุ้งกะต่อม - Effect of Hot-air Temperature on Drying Kinetics and Quality of Dwarf Prawn
อมมี เบญจมะ, สุธา เกลาฉีด และพายัพ มาศนิยม - Ommee Benjama, Sutha Klaocheed and Payap Masniyom
หน้า 82-91
ดาวน์โหลด 2260 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130