ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 5 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาเผาะ (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ในแม่น้าโขง บริเวณจังหวัดหนองคาย - Reproductive Biology of Bocourti’s Catfish (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) in the Mekong River, Nong Khai Area
ฉัตรชัย ปรีชา, ทวนทอง จุฑาเกตุ, และ ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี - Chatchai Preecha1 Tuantong Jutagate2 and Thanitha Thapanand-Chaidee
หน้า 1-12
ดาวน์โหลด 2255 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลชีววิทยาสัตว์พื้นท้องน้ำสาหรับประเมินศักย์การผลิต ของระบบบ่อเลี้ยงกุ้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาในบ่อเขตทะเล ถึงเขตน้ำกร่อยแนวปากแม่น้ำท่าจีน ตาบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร - Application of Benthic Fauna Bio-data for Assessment of Production Potentials of Extensive Shrimp Culture Ponds: A Case Study of Marine to Brackish Ponds along Tha Chin Estuary in Pantai Norasingh District, Samut Sakhon Province, Thailand
นิตยา ฤทธิ์นิ่ม และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
หน้า 109-120
ดาวน์โหลด 1708 ครั้ง
Fishery Biology of Spiny Rock Crab (Thalamita crenata Latreille, 1829) in Sikao Bay, Trang Province, Thailand
Apirak Songrak, Worawut Koedprang and Asnee Wangpittaya
หน้า 13-23
ดาวน์โหลด 1946 ครั้ง
พลวัตประชากรปลากระบอกดำในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - Population Dynamics of Greenback Mullet in Pak Phanang Bay,Nakhon Si Thammarat Province
ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี, ทวนทอง จุฑาเกตุ และปิยะเทพ อาวะกุล - Thanitha Thapanand-Chaidee, Tuantong Jutagate and Piyathap Avakul
หน้า 24-36
ดาวน์โหลด 2077 ครั้ง
การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกผักบุ้งจีนลอยน้ำ - Integrated Farm between Nile tilapia Culture and Floating water Convolvulus grown
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ ,ดุสิต เอื้ออำนวย ,นวภัทร์ อินทรพุก และเบญจมาศ ทวีทรัพย์ - Rungtawan Panakulchaiwit, Dusit Aue-umneoy, Navapat Intarapuk and Banjamad Taveethap
หน้า 37-46
ดาวน์โหลด 2597 ครั้ง
การผลิตปูหินนิ่มโดยการกระตุ้นการลอกคราบ- Soft-Shell Spiny Rock Crab (Thalamita crenata) Production by Molt Inducing Methods
วรวุฒิ เกิดปราง, และ อภิรักษ์ สงรักษ์ - Worawut Koedprang and Apirak Songrak
หน้า 66-75
ดาวน์โหลด 1895 ครั้ง
ณค่าโภชนาการ และแคโรทีนอยด์ ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Oscillatoria sp.) ที่เลี้ยงในสูตรอาหารต่างๆ - Nutrition valued and carotenoid of cyanobacteria (Oscillatoria sp.) culture in different mediums
ชำนิ ด้วงเทพ, จงกล พรมยะ, นิวุฒิ หวังชัย, บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และชนกันต์ จิตรมนัส - Chumni Dungtap, Jongkolp Promya, Niwoot Whangchai, Bunyat Moonteinart and Chanagnn Chitmanat
หน้า 76-88
ดาวน์โหลด 2019 ครั้ง
การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศอุทกวิยาเพื่อประเมินมูลค่าทางนิเวศวิทยา ของระบบนิเวศปากแม่น้ำและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง: กรณีศึกษาปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร - Integration of Eco-hydrological Knowledge for Assessment of Ecological Values of Estuarine and Coastal Culture Ecosystems: A Case Study of Tha Chin Estuary, Samut Sakhon Province, Thailand
จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ แสงเทียน อัจจิมางกูร
หน้า 99-108
ดาวน์โหลด 1725 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130