ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
Full Text
สารบัญ
หน้า 001
ดาวน์โหลด 1687 ครั้ง
หลังปกหน้า (ภาษาไทย)
หน้า 002
ดาวน์โหลด 1677 ครั้ง
ปกใน
หน้า 003
ดาวน์โหลด 1705 ครั้ง
บทบรรณาธิการ
หน้า 004
ดาวน์โหลด 1687 ครั้ง
การเจริญเติบโต ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาว ในบ่อดินน้้ำจืดด้วยระบบต่างกัน - Growth, Productivity and Cost-Benefit of Asian Seabass (Lates calcarifer) Rearing in Freshwater Earthen-Ponds with Different Systems
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ, ทวีเดช ไชยนาพงษ์, ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดา และธนพล อยู่เย็น- Jamjun Pechsiri, Thaweedet Chainapong, Thanya Panritdam and Thanapon Yooyen
หน้า 1-10
ดาวน์โหลด 2328 ครั้ง
ผลของการใช้โพรไบโอติกคีเฟอร์นมถั่วเหลืองในกบนา (Rana rugulosa) - Effect of using probiotic soybean kefir on common lowland frog (Rana rugulosa)
วารีรัตน์ แสนมาโนช และเกศินี จันทรโสภณ - Wareerat Sanmanoch and Kasinee Chantharasophon
หน้า 11-20
ดาวน์โหลด 2417 ครั้ง
ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางอาหารของคีโตเซอรอส - Effect of media on growth and nutritional composition of Chaetoceros gracilis
สุพัตรา ขุนเสนาะ, นพวรรณ ฉิ้มสังข์, สถาพร ดิเรกบุษราคม และสุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี - Supattra Khoonsanoh, Noppawan Chimsung, Sataporn Direkbusarakom and Suwit Wuthisuthimethavee
หน้า 42-52
ดาวน์โหลด 3397 ครั้ง
การเปรียบเทียบมวลชีวภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไก ในการเพาะเลี้ยงระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม- Comparison of Biomass and Nutrition Values of Kai Algae Cultivation in Environmentally Closed System
ธัญญาลักษณ์ มาลา,จงกล พรมยะ, ดวงพร อมรเลิศพิศาล และวิจิตรา แดงปรก - Tanyaluk Mala, Jongkol Promya, Doungporn Amornlerdpison and Wichittra Daengprok
หน้า 53-62
ดาวน์โหลด 1955 ครั้ง
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - Diversity of Phytoplankton as Bioindicator in Rasi Salai Dam, Si Sa Ket Province
ปริญญา มูลสิน, จันทร์เพ็ญ ปิยะวงษ์, มณฑิชา รักศิลป์ และรมณียกร มูลสิน - Parinya Moonsin, Chanpen Piyawong, Monthicha Ruksil and Rommaneeyakorn Moonsin
หน้า 63-75
ดาวน์โหลด 3796 ครั้ง
การเพิ่มมูลค่าคอลลาเจนจากเกล็ดปลานิลและหนังปลาสวายเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง - Adding Value to Collagen from Fish Scale of Nile Tilapia and Skin of Striped Catfish as Part of a Cosmeceutical Product
พัชรพงษ์ พานิช, เกรียงศักดิ์ เม่งอาพัน, มธุรส ชัยหาญ และดวงพร อมรเลิศพิศาล - Phanich, P. Mangumphan, K. Chaiharn, M. and Amornlerdpison, D
หน้า 76-89
ดาวน์โหลด 2329 ครั้ง
ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 800
ดาวน์โหลด 1664 ครั้ง
การเตรียมต้นฉบับ ไทยและอังกฤษ
หน้า 801
ดาวน์โหลด 1772 ครั้ง
หลังปกท้าย (ภาษาอังกฤษ)
หน้า 802
ดาวน์โหลด 1688 ครั้ง

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130