ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
เกี่ยวกับเรา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | บุคลากร | ผลงาน | กิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล

สังกัด (ภาควิชา คณะฯ/ภายนอกคณะฯ)

ความเชี่ยวชาญ

  1. รศ.ดร.นิวุฒิ  หวังชัย

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  2. ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

ระบบนิเวศ

  3. ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

ระบบนิเวศ

  4. ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

นวัตกรรมทางการประมง

  5. ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  6. อ.ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  7. Dr.Rameshprabu Ramaraj

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

Biology and Ecology

  8. อ.ดร.นิสรา กิจเจริญ

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  9. อ.ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการประมง

 10. น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

-