ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
เกี่ยวกับเรา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | บุคลากร | ผลงาน | กิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 

เกี่ยวกับเรา

     มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและยกระดับการวิจัยให้มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นรากฐานไปสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลงานวิจัยภาคเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการผลักดันองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นหน่วยวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources : CEFAR)
     เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหา การพัฒนา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลงานวิจัยภาคเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
     นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะได้รวมกลุ่มกันทำงานวิจัยในลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักวิจัย มืออาชีพร่วมให้คำปรึกษา ตามปณิธานของผู้บริหารในการสร้างคน สร้างงานให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป