ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
เกี่ยวกับเรา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | บุคลากร | ผลงาน | กิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 

เป้าหมาย/ประโยชน์และความคุ้มค่าในการจัดตั้งหน่วย/ศูนย์

     1. คณะได้งานวิจัยด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
      2. คณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
      3. คณะมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
      4. คณะมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
      5. คณะมีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย
      6. บุคลากรได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยร่วมกันทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเสริมคุณภาพการวิจัยโดยมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักวิจัยมืออาชีพร่วม ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดกระบวนการทำวิจัย