ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

Center of Excellence in Fisheries and Aquatic Resources (CEFAR)

 

ภาษาไทย  /   English
 
เกี่ยวกับเรา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | บุคลากร | ผลงาน | กิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     2. เพื่อแสวงหาทุนวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     3. เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การผลิตบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ หรือหนังสือ/ตำรา ในเชิงวิชาการ
     4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
      5. เพื่อเป็นเวทีสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับสร้างความต่อเนื่องในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาต ิและนานาชาติ