Vision

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • ปรัชญา (Philosophy)
  • “สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง”

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • “ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

 • พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  3. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
  4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน
  5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)

 • วัตถุประสงค์ (Objectives)
  1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
  4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน
  5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)

 • นโยบาย (Policy)
  1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ และเป็นนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพ
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต
  3. การบูรณาการองค์ความรู้ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
  4. การดำรงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
  5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 • อัตลักษณ์ (Identity)
  • “นักปฏิบัติมืออาชีพทางการประมงที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

 • ค่านิยมองค์กร
  • M (Mindfulness) : ทำด้วยจิต
  • A (Aspiration) : คิดมุ่งมั่น
  • E (Excellence) : ฝันเป็นเลิศ
  • J (Justice) : เทิดยุติธรรม
  • O (Origin) : นำเกียรติภูมิ

 • เป้าหมายหลักเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์
  • เป้าหมายของคณบดี (รศ.ดร.จงกล พรมยะ)
   1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
   2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
   3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรทุกสายงานมีตำแหน่งที่สูงขึ้น
   4. เน้นการหารายได้ทุกแหล่งเงิน ปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
   5. ขับเคลื่อนและผลักดันทุกพันธกิจของคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

  • เป้าหมายของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ (รศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส)
   1. ขยายเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
   2. ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
   3. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
   4. ผลักดันผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้อยู่ในระดับ 3

  • เป้าหมายของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ (อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา)
   1. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
   2. เชื่อมโยงกิจกรรมนักศึกษากับเครือข่ายศิษย์เก่า
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีของงานฟาร์ม smart farm และการตลาด เพื่อส่งเสริมการหารายได้
   4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับด้านวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา และด้านการหารายได้
   5. สนับสนุนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

  • เป้าหมายของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม)
   1. พัฒนาหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   2. พัฒนาให้มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)
   3. เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
   4. เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
   5. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านการประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
   6. สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน (SDG และ SCD) และสร้างเครือข่ายชุมชนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา

  • เป้าหมายของผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง)
   1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงาน และกิจกรรมของคณะ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
   2. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
   3. ติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต และจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผน

  • เป้าหมายของผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางจรรยา ภูคำวงศ์)
   1. ผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัย Green University โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของคณะ ให้มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว
   2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารคณะให้มีความเป็นระเบียบ และดูสวยงาม
   3. ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหารเงินบำรุงการศึกษา ระบบการบริหารงานพัสดุ เป็นต้น
   4. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
   5. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายทุกพันธกิจ
Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel