Education Program

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Image

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

 • ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Fisheries Technology and Aquatic Resources
 • ชื่อปริญญา
  • ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
  • ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) : ปร.ด. (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
  • ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Fisheries Technology and Aquatic Resources
  • ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) : Ph.D. (Fisheries Technology and Aquatic Resources)
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส (ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ (เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
  Image

  จุดเด่นของหลักสูตร

  1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการ
  2. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ
  3. มีศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  Image

  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

   แผน 1 แผน 1.1
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 2 รายการ หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   3. ) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่นผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
   4. กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   แผน 1 แผน 1.2
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 2 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   3. ) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่นผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
   4. กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   แผน 2 แผน 2.1
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 รายการ หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   3. ) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่นผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
   4. กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
   แผน 2 แผน 2.2
   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาการประมงหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ สป.อว. หรือ สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 หรือปฏิบัติงานด้านการประมงหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   3. ) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หากไม่มีผลสอบให้ยื่นผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในสามภาคการศึกษาปกตินับจากภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
   4. กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  Maejo University

  Contact Us

  Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

  No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

  fishtech.mju@gmail.com

  053875100-2

  © FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

  Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel