Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถม-กสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567

          วันที่ 7 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถม-กสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 โดยในงานมีพิธีทำบุญทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาฉลองครบรอบ 90 ปีแม่โจ้ พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปะการ เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุญคุณครูอาจารย์ที่ล่วงลับ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้นำองค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 | จำนวนอ่าน 45 ครั้ง

Maejo University

Site Map

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel