Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมบรยายพิเศษ เรื่อง Shrimp Molecular Immunity and Development of Prevention Strategies Against Shrimp Pathogens และ Techniques of Preparing Research Publications for High – Quality Journals

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Ikuo Hirono อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ Genome Science จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้วิชาการด้านการประมง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจากกระบวนการสอนของคณาจารย์และบุคลากร การกำหนดแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในอนาคต และการสร้างเครือข่ายงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ภายใต้โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมบรยายพิเศษด้านการประมง ภายใต้หัวข้อ การศึกษาภูมิคุ้มกันในระดับโมเลกุลและการพัฒนาแนวทางในการเลี้ยงเพื่อป้องกันเชื้อโรคในกุ้ง (Shrimp Molecular Immunity and Development of Prevention Strategies Against Shrimp Pathogens และ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยสำหรับการนำเสนอต่อวารสารและแหล่งสารสนเทศเพื่อการตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ (Techniques of Preparing Research Publications for High – Quality Journals) โดย Professor.Dr. Ikuo Hirono เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม FT1105 คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนรวม 60 คนประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมให้ข้อเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร คือ องค์ความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันและการป้องกันโรคในอุตสาหกรรมการผลิตกุ้ง ความก้าวหน้าทางวิชาการและการตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพระดับโมเลกุล สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนางานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ได้ทุกสายงาน และจากการบรรยายเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยิ่ง เนื่องจากมีการให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการเตรียมข้อมูล การคัดกรองเนื้อหา และส่งเสริมให้เขียนผลงานบนพื้นฐานของจริยธรรมนักวิจัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 | จำนวนอ่าน 53 ครั้ง

Maejo University

Site Map

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel