Activity [กิจกรรมทั้งหมด]

กิจกรรมคณะ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยากรทางน้ำ เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ และลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้านักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

          ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยากรทางน้ำ นำโดย รองศาสตราจารย์ ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาของคณะ เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ ฟาร์มปลานิลเกษตรกร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ ประวิตรฟาร์ม ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้านักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ แม่สายฟิชฟาร์ม ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย และ ฟาร์มปลานิลเกษตรกร ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ ฟาร์มปลานิลเกษตรกร ณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าบริการวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ ฟาร์มปลานิลเกษตรกร ณ ตำบลบ้านต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนอ่าน 90 ครั้ง

Maejo University

Contact Us

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University

No.63, Village No.4, Nonghan sub-distric,t Sansai distric, Chiangmai, Thailand, 50290

fishtech.mju@gmail.com

053875100-2

© FISHTECH MJU. All Rights Reserved.

Designed by WEERAWAT, HTML Codex, Flaticon, Owlcarousel