รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2015-03-16 14:46:32 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
ลำโพงเสียงไม่ออก … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
2 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2015-03-13 10:44:12 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ลงโปรแกรม SPSS เพิ่ม… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
3 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว 2015-03-09 13:47:41 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห้องสำนักงานคณบดีเสีย 1 หลอดค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2015-03-09 09:37:31 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ ห้อง Ft1301 มีเสียงดังผิดปรกติ… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
5 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-03-05 09:52:46 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 จุด อ่างล้างและก๊อกน้ำห้องปฏิบัติกา… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2015-03-05 08:02:11 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
7 2015-02-23 14:58:49 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
ล้อเก้าอี้สํานักงาน หัก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-02-20 08:55:12 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
9 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2015-02-17 10:45:54 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
microsoft office ให้ Activate… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
10 2015-02-16 13:55:55 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรม Kaspersky internet security 2013 หมดอายุการใช้งาน… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
11 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-02-16 09:32:06 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายโทรศัพท์(Network Telephone)
โทรศัพท์ภายในห้องพัก ผศ.ดร.อภินันท์ มีปัญหาด้านสัญญานที่ไม่ชัดเจน… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
12 2015-02-04 09:55:01 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องถ่ายเอกสาร สำนักงาน หน้าจอไม่แสดงผล… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
13 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2015-02-03 13:27:47 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
14 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2015-02-03 10:31:49 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
น้ำชักโครกและอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการไม่ไหล… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-01-28 16:55:49 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ที่รองนั่งซักโครก ห้องน้ำอาจารย์หญิงชั้น 2 ห้องกลาง ชำรุดค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2015-01-23 10:01:43 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟในห้องพัสดุเสีย 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นายเกษม สมบัติ 2015-01-20 14:15:30 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
ตัวเล็คเชอร์ชำรุดที่เก้าอี้ชั้น 3 ของห้องสโลป1301ชำรุด 2 ตัวแต่มีอะไหล่เปลี่ยน 1… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 นายเกษม สมบัติ 2015-01-19 09:31:26 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ของอาคาร 1 (หน้าห้องพักแม่บ้าน)เสีย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 นายเกษม สมบัติ 2015-01-14 08:58:31 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
เครื่องของผมไวรัสอาจหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
20 นายเกษม สมบัติ 2015-01-14 08:55:20 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดนีออนขาดที่ห้องบริการวิชาการและวิจัย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
21 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2015-01-13 09:37:17 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห้องสำนักงานคณบดีเสีย 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-01-12 17:20:26 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัส หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
23 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-12-18 09:46:27 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องพิมพ์(Printer)
หมึกดำเครื่อง ink jet ไม่ออก… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
24 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-12-09 15:41:09 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุค่ะ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
25 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-12-08 10:48:53 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
อ่างล้างห้องวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ำ มีน้ำซึมค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2014-12-01 15:11:25 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัส หมออายุ…… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
27 นางผ่องพรรณ กันธิยะ 2014-11-18 13:49:35 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ระบบแสงสว่างโรงจอดรถด้านทิศตะวันออก หลอดไฟขาดขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนหลอดไฟให… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2014-11-11 09:45:51 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ขอให้ติดตั้งที่แขวนสายชำระห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2014-10-15 12:25:02 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
เปิดใช้งาน Chrome ไม่ได้ และเปิดไฟล์ pdf บางไฟล์จาก e-manage ไม่ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย 2014-09-30 11:57:20 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
อินเตอร์เนตที่ห้องแลปโอโซนใช้งานไม่ได้ครับ… สาย LAN หลุด … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์