รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-08-20 10:02:57 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
ระบบป้องกันไวรัสหมดอายุ + office program ไม่เสถียร… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
2 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-08-20 10:01:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟโถงบันไดชั้นสองหน้าห้องน้ำหญิงชำรุด 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2015-08-19 11:46:50 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
MS office ให้ Activate… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
4 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2015-08-18 10:13:14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
5 นายเกษม สมบัติ 2015-08-17 10:23:27 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
เหล็กดัดห้องโถง(กินข้าว)หลุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2015-08-14 14:40:15 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ทำการเคลื่อนย้ายกล่องสายไฟและสายโทรศัพท์ที่ติดพื้นห้องออก เพื่อขยับโต๊ะออก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 นายเกษม สมบัติ 2015-08-05 12:40:23 : งานอาคารสถานที่
:-> เพดาน
เรัยน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ขณะนี้เกิดหลังคารั่วเพราะกระเบื้องซีแพคแตกทำให้เกิ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-07-29 10:21:49 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกน้ำแถวที่ 1 หลังห้องปฏิบติการคุณภาพน้ำ ชำรุด 1 อัน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-07-28 14:56:46 : งานอาคารสถานที่
:-> เพดาน
มีรังปลวกเพดานและผนังห้องปฏิบัติการโอโซน เบื้องต้นได้ทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังพบรั… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
10 นายเกษม สมบัติ 2015-07-15 15:47:36 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เก้าอี้เลคเชอร์+ตัวเลคเชอร์ห้องเรียน FT1301 ชำรุด จึงรายงานให้หัวหน้าฝ่ายอาคารสถ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
11 นายเกษม สมบัติ 2015-07-15 15:40:32 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ห้องเรียน FT 1101 ไฟหลุมไม่สว่าง โดยไม่ทราบสาเหตุจึงรายงานให้ท่านหัวหน้าฝ่ายอาคา… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
12 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-07-15 12:51:23 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เช็คระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2015-06-30 11:34:29 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห้องถ่ายเอกสาร สำนักงานคณบดีเสีย จำนวน 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
14 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-06-29 15:30:40 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
มีน้ำรั่วซึมจากท่อประปา ที่ห้องปฏิบัติการแปรรูป … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 2015-06-09 14:28:39 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
ล้อเก้าอี้สำนักงาน ชำรุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-06-09 10:47:04 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
17 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2015-06-09 09:59:55 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
18 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-05-18 10:39:34 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ปลั๊กไฟ และสวิชไฟฟ้าของโต๊ะปฏิบัติการห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำและห้องวิเคราะห์อาหาร… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2015-05-15 15:26:43 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
แอร์ไม่เย็นและเสียงดังมาก… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
20 ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร 2015-05-11 19:31:50 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แอร์ไม่มีความเย็นเลย… ซ่อมเรียบร้อยแล้ว… พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
21 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2015-05-06 10:08:08 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
22 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-04-29 12:00:12 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
23 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-04-28 16:58:58 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
มีน้ำหยด และไม่สามารถ swing ได้… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
24 ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 2015-04-27 11:14:04 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าห้อง Aquarium, Museum… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 นางผ่องพรรณ กันธิยะ 2015-04-27 11:04:52 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 1 ไม่ติด ให้เปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2015-04-27 09:54:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าเสีย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 นางผ่องพรรณ กันธิยะ 2015-04-23 15:58:25 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
1.ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 กดไม่ลง 2.ห้องน้ำอาจารย์ ชั้น 2 ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ไห… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2015-04-20 13:12:13 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องพิมพ์(Printer)
มีมดเข้าไปในเครื่องปริ้นท์… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
29 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2015-04-02 10:03:25 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-03-27 08:52:53 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์