รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 2016-01-26 11:45:03 : งานอาคารสถานที่
:-> พื้นอาคาร
พื้นอาคารเทคโนโลยีกาประมง ชั้น 2 (หน้าห้องน้ำนักศึกษา หญิง) พื้นนูน มีรอยแตก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2016-01-26 09:27:01 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งพัดลมแบบตัดผนัง ตัวใหม่และทดแทนตัวที่ชำรุด ห้องปฏิบัติการมีนวิทยา โรคสัตว… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 2016-01-12 08:49:49 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ท่อประปาหลังห้องทำงานแตก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 2016-01-12 08:49:16 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าห้องพิพิธภัณฑ์ ไม่ติด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-01-11 10:34:41 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
anti virus หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
6 นายเกษม สมบัติ 2016-01-11 09:27:50 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟไม่สว่าง สงสัยหลอดเสียที่ห้องบริการวิชาการ ซ่อมด่วนๆๆ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2015-12-24 09:55:36 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ไม่สามารถเข้าเวบคณะฯ … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
8 2015-12-02 15:43:10 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟ ห้องสำนักงานเสีย 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-11-10 09:34:46 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ติดสายยูเพิ่ม ที่ห้องแปรรูป… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
10 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2015-11-09 15:12:52 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟแสงสว่างห้องบริการวิชาการเสีย 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
11 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-11-06 14:10:57 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ระบบป้องกันไวรัส หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
12 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2015-11-06 09:34:41 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เดินสายระบบไฟฟ้า ปลั๊กต่อพ่วง และติดตั้งพัดลมแบบติดผนัง ประจำห้องปฏิบัติการเทคโน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 นายเทพพิทักษ์ บุญทา 2015-11-05 11:48:50 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
กระเบื้องพื้นห้องน้ำชาย (ห้องแลปชั้น 1) แตก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
14 นายเกษม สมบัติ 2015-10-28 11:26:14 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เก้าอี้เลคเชอร์ ชั้น 3 ห้องสโลบ เสียและตัวเลคเชอร์ชำรุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นายเกษม สมบัติ 2015-10-28 11:20:58 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ชำรุด 2 ห้อง (หน้าห้องแม่บ้าน)… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-10-28 08:52:37 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
สวิชเปิดระบบให้แสงสว่างตู้ดูดควันห้องคุณภาพน้ำชำรุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2015-10-07 12:02:20 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องบรรยาย FT1301 มีเสียงดัง และมีน้ำซึมในห้องควบคุม… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
18 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2015-09-28 16:10:25 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
19 ผศ.ดร.จงกล พรมยะ 2015-09-28 15:33:21 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ให้เครื่องตีน้ำที่สาธิตนวัตกรรมฐานเรียนรู้กลางตึก Lab.แกนหักครับช่วยซ่อมด้วยครับ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 ผศ.ดร.จงกล พรมยะ 2015-09-28 15:30:21 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องพิมพ์(Printer)
printer เสียครับ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
21 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-09-22 16:25:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ขอติดตั้งซ่อมแซมบานพับพร้อมกุญแจ 2 จุด ที่ห้องปฏิบัติการแปรรูป… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว 2015-09-22 11:23:00 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟในห้องสำนักงานคณบดีเสีย 1 หลอดค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
23 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2015-09-21 10:05:51 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
1.ระบบป้องกันไวรัสหมดอายุ 2.โปรแกรม word มีปัญหา … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
24 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2015-09-19 13:00:59 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ประตูห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำฝั่งห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารปฏิบัติกาประมง กลอนประตู… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2015-09-19 13:00:46 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ประตูห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำฝั่งห้องน้ำชายชั้น 2 อาคารปฏิบัติกาประมง กลอนประตู… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-09-11 12:25:22 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ห้องปฏิบัติการแปรรูป น้ำไม่ไหล… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-08-25 11:11:57 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ขาดโปรแกรมแปลง file เป็น.pdf… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
28 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2015-08-25 11:10:27 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
หน้าต่างข้างประตูทางเข้า ห้อง FT2206 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เลื่อนเปิด … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2015-08-25 09:41:45 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2015-08-21 10:10:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟหน้าห้องสำนักงานคณบดีเสีย 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์