รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-08-01 12:21:03 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
อ่างล้างอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ชำรุด จำนวน 3 จุด รบกวนซ่อมแซมก่… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-08-01 12:19:56 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิงตึกแลป ชั้น 1 น้ำไม่ไหล 1 จุด และไม่สามารถปิดได้สน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 2016-08-01 09:41:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟ โรงจอดรถอาจารย์ ตรงข้ามอาคารเพาะฟัก เสีย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-07-01 17:17:45 : งานอาคารสถานที่
:-> พื้นอาคาร
ปลวกขึ้นชั้นวางของห้องแลปกลาง … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-06-30 19:31:04 : งานอาคารสถานที่
:-> เพดาน
มีเสียงสิ่งมีชีวิตเดินบนฝ้าเพดาน ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ หน้าห้องแลปกลาง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 นายเกษม สมบัติ 2016-06-23 15:30:50 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ก๊อกอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชายชั้น 1 ชำรุด ห้อง FT 1114 ชำรุด 2 หัวก๊อก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2016-06-16 10:49:27 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ท่อน้ำต่อก๊อกบริเวณอ่างล้างตัวอย่างในห้องปฏิบัติการมีนวิทยาชำรุด จำนวน 3 จุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว 2016-06-07 13:16:46 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
สายชำระรั่วในห้องน้ำหญิง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 นายเกษม สมบัติ 2016-05-27 17:34:17 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เก้าอี้เล็คเชอร์ ห้อง FT 1301 ขอทำการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
10 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-05-24 09:27:47 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
Anti virus หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
11 ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร 2016-05-12 15:09:07 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลนีชีวภาพ ไม่ทำงานและไม่เย็น… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
12 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-05-03 15:32:59 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ซ่อมแซมก๊อกน้ำ และอ่างล้าง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และอาหารสัตว์น้ำ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-04-19 10:26:16 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการกลางสำหรับบัณฑิตศึกษา ไม่เย็น… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
14 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-04-04 10:10:21 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
แจ้งเพื่อขอติด "มือจับประตู" ณ ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับบัณฑิตศึกษา… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นางผ่องพรรณ กันธิยะ 2016-03-29 10:28:57 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
พัดลมตั้งพื้นในห้องหัวหน้าสำนักงานคณบดี สวิทซ์เปิด-ปิดเสีย ไม่สามารถใช้งานได้… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นายเกษม สมบัติ 2016-03-28 11:16:08 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
เรียนหังหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ ห้องน้ำชายอาตาร 2 ที่ฉีดชำรุดและห้องน้ำชายอาคาร… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 ผศ.ดร.จงกล พรมยะ 2016-03-23 13:19:14 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
ไม่เย็น สงสัยน้ำยาหมด… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
18 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2016-03-22 15:47:56 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ลูกบิดประตูห้องพัสดุ ชำรุดล็อคไม่ได้… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 นายเกษม สมบัติ 2016-03-21 11:19:33 : งานอาคารสถานที่
:-> พื้นอาคาร
ฝ้าเพดานห้องสารสนเทศชำรุดมีรอยรั่ว… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 นายเกษม สมบัติ 2016-03-21 11:17:33 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดชำรุดไม่พร้อมที่จะใช้งานได้ที่ห้องสารสนเทศ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
21 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2016-03-18 13:22:23 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
หน้าต่างด้านซ้ายมือ (หันหน้าเข้าเวทีอยู่ซ้ายมือของเรา) ปิดได้ไม่สนิท… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2016-03-17 11:24:23 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำนักศึกษาชาย และหญิง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน และห้องน้ำนักศึกษาชาย ชั้น 1 อาค… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
23 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-03-11 10:32:40 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งเพื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการแปรรูป… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2016-03-09 14:12:33 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห่องบริการวิชาการเสีย 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2016-02-18 10:34:22 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
Microsoft office… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
26 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-02-11 08:50:46 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการชำวิเคราะห์คุณภาพน้ำรุด จำนวน 3 จุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 นายเกษม สมบัติ 2016-02-10 09:52:45 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ตู้เบรกเกอร์ห้อง FT 1117 เกิดอาการดัง ขอนำช่างของคณะมาตรวจเพื่อทำการป้องกันและแ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 นายเกษม สมบัติ 2016-02-10 09:47:52 : งานอาคารสถานที่
:-> พื้นอาคาร
พื้นกระเบื้องยางห้อง FT 1101 หลุดสงสัยกาวคงหมดอายุ (งานเร่งด่วน)… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 นายเกษม สมบัติ 2016-02-10 09:44:04 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟดาวไลน์ห้อง FT 1101 ขาดประมาณ 12 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
30 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-01-27 11:32:51 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ท่อน้ำแตก บริเวณโรงจอดรถจักยาน หลังอาคารปฏิบัติการ (ท่อน้ำที่เดินระบบในท่อระบายน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์