รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2017-01-18 10:01:23 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
คอมพ์อาจจะติดไวรัส รันเครื่องช้า… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
2 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2017-01-17 10:06:09 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง น้ำหยดในห้อง และ ปรับอุณหภูมิไม่คงที่… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
3 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2017-01-12 15:12:37 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother DCP-J100… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
4 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2017-01-12 15:11:47 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
อ่างล้างมือด้านซ้าย ถ้าหันหน้าเข้ากระจก ตัน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2017-01-12 15:10:57 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
ห้องบัณฑิตศึกษา ระบบไวไฟ ไม่เสถียร… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
6 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2017-01-12 15:09:48 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าในห้องเรียนบัณฑิตศึกษา Ft1303 ไม่ติด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-12-27 09:20:01 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
อ่างล้างมือห้องพักนักวิทย์ ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และอ่างล้างห้องวิเคราะห์อาหารส… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 2016-12-26 10:49:48 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งตัดกิ่งไม้ ต้นไทร พาดสายไฟฟ้า บริเวณชุมชนดำน้ำ (หน้าคณะเทคโนโลยีการประมงฯ)… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-12-21 16:39:39 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
ระบบป้องกันไวรัส หมดอายุคะ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
10 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2016-12-14 14:04:08 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
ขอติดตั้งโปรแกรม… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
11 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-12-09 09:14:58 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
12 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2016-12-07 14:24:52 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ขอติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 22" จำนวน 6 ตัว บริเวณลานสำหรับให้นักศึกษานั่งเรียนกลางอ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2016-12-06 09:59:42 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
14 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2016-11-28 11:55:17 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
ซ่อมปริ้นเตอร์ เนื่องจากปริ้นท์ไม่ได้… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
15 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-11-07 09:06:46 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
16 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-11-04 10:31:41 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
Breaker แอร์ ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับบัณฑิตศึกษาเสีย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-11-01 11:33:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าขัดข้องในส่วนป่า (ร้านกาแฟ)… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2016-10-20 11:24:00 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟที่โต๊ะ น.ส.จิราพร มอญเลิศ เสีย ทำให้ไฟฟ้าไม่ติด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-10-20 10:27:03 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
อ่างล้าง และก๊อกน้ำ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำชำรุดหลายจุดซึ่งได้แจ้งให้ซ่… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-10-20 10:25:22 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิง อาคารปฏิบัติการชั้นที่ 1 อ่างล้างและก๊อกน้ำชำรุดทั้งหมด และชักโครก+… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
21 นายเกษม สมบัติ 2016-10-12 17:22:08 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
สายน้ำดีอ่างล้างหน้าห้องน้ำชายชั้น 2และห้องน้ำหญิงชำรุด 2ห้อง แต่ไม่ทราบอาการที… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-10-07 10:21:47 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
anti virus หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
23 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2016-10-05 16:56:14 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟห้องน้ำหญิง อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 ไม่ออก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-09-20 10:04:12 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
25 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-09-07 10:45:55 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
26 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2016-09-01 16:21:43 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องพิมพ์(Printer)
เครื่องไม่ detect black ink ค่ะ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
27 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2016-08-24 11:39:00 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
microsoft office แจ้งเตือนให้ activate … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
28 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-08-15 10:03:26 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
29 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2016-08-08 09:55:05 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2016-08-01 12:26:55 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟโรงจอดรถหน้าตึกธุรการ เสียจำนวน 2 หลอด และหลอดไฟบริวณกันสาดตึกปฏิบัติการไม… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์