รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2019-06-10 09:45:01 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิงฝั่งของนักศึกษา ชั้น 1 ชักโครกตัน กดไม่ลง… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2019-05-28 10:11:48 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องทำงานเสีย คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน … … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
3 นายเกษม สมบัติ 2019-05-22 09:41:08 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
แจ้งซ่อมเค้าเตอร์หน้าห้องหน่วยบริการวิชาการ/ห้องงานบริการการศึกษา… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2019-05-21 15:48:43 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เคาเตอร์หน้าห้องบริการการศึกษาชำรุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2019-05-21 08:58:59 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าในโรงอนุบาลไม่ติด ขอต่อไฟเข้าโรงอนุบาลด้วยค่ะ มีแต่หลอดไฟ แต่ไม่มีไฟค่ะ … … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2019-05-02 11:56:15 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
ช่วยล้างแอร์ห้องงานบริการการศึกษา ด้วยค่ะ… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
7 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2019-04-30 14:50:23 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟส่องสว่างห้องครัวดับ 1 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2019-04-30 12:00:57 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟหน้าห้องทำงาน อ.อภินันท์ เปิดไม่ออก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2019-04-29 16:04:24 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครืองปรับอากาศห้องคุณน้ำเพชรเสีย… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
10 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2019-04-29 16:02:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟส่องสว่าง ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เสียจำนวน 3 หลอด รบกวนซ่อมแซมให้เสร็จก่อน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
11 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 2019-04-29 15:57:08 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำอาจารย์ชาย ชั้น 1 ตึกหน้า เสีย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
12 นางสาวอรพรรณ พรหมใจ 2017-06-13 15:30:01 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟหน้าทางเดินห้องประชุม FT1101 ไม่ติดค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2017-06-08 13:19:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟโรงจอดรถบุคลากรเสีย 1 หลอด บริเวณที่จอดรถของ น.ส.จิราพร มอญเลิศ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
14 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2017-05-23 11:57:45 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งปลั๊กไฟจากระบบไฟสำรองจากห้องปฏิบัติการไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน 1 จุด เพื่อ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2017-05-23 11:55:22 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ติดตั้งสายยูพร้อมแม่กุญแจล็อกตู้เก็บสารเคมีห้องปฏิบัติการไวรัสและแบคทีเรีย จำนวน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2017-05-18 17:34:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
สายชำระ ห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 ห้องด้านในสุดชำรุด รบกวนซ่อมแซมให้เสร็จก่อน… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2017-05-18 17:33:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1.หลอดไฟห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 2 เปิดไม่ติดทั้ง 2 หลอด รบกวนซ๋อมแซมให้เสร็จก่อ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 นายเกษม สมบัติ 2017-05-11 09:21:28 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เก้าอี้ห้องFT 1301 เกิดการชำรุด ที่รองเขียนใช้การไม่ได้บางตัว หนังหุ้มเบาะฉีก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2017-04-27 19:05:24 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
คอมพิวเตอร์อาจารย์มีปัญหา บางครั้งค้าง และทำงานช้า… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
20 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2017-04-27 19:04:16 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟที่โรงจอดรถอาจารย์ไม่ติด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
21 นายเกษม สมบัติ 2017-04-26 17:39:24 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟนีออนชำรุด ห้องFT 1101… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
22 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2017-04-26 09:08:47 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
23 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2017-03-15 10:00:26 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
1. ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการลูกลอยชักโครกห้องที่ 1 และ 3 ไม่ตัดน้ำ เบื… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2017-03-14 13:50:05 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟสปอตไลท์สนามกีฬาหน้าคณะ ขาด/มีปัญหา จำนวน 3 ดวง (ขอเปลี่ยนเป็นหลอดสปอตไลท์แบ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2017-03-14 13:48:02 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
สแกนไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
26 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2017-02-10 14:21:03 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงระบบจุดไฟหัวแก้สห้องแปรรูปฯ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 นางสาวจิราพร มอญเลิศ 2017-02-08 09:53:09 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟโรงจอดรถข้างอาคารปฏิบัติการ จำนวน 2 หลอด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2017-02-06 10:46:55 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ด้านหลังโรงเพาะฟักติดทางขึ้นตึกแลป ไฟไม่ติดมาประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว รบกว… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2017-02-06 10:45:35 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
โปรแกรมป้องกันไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 2017-01-18 10:01:43 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
แม่บ้านแจ้งว่าก๊อกน้ำในห้องน้ำชาย ชั้น 3 เสียเปิดไม่ได้… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์