รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-08-16 12:41:29 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ฐานเรียนรู้กุ้งฝอย ไฟฟ้าในอาคารไม่ติดตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 64… อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 อาจารย์ดร.จอมสุดา ดวงวงษา 2021-08-16 00:35:58 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าสนามกีฬา 5 ดวง หลอดขาด ปัจจุบัน สามารถใช้ได้เพียงดวงเดียวจ่ะ… ซ่อมเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 2021-07-09 14:56:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าในห้องอะควาเรียมและขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดการทำงานระบบไฟ… ซ่อมเสร็จเรีบยร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 ผศ.ดร.จงกล พรมยะ 2021-07-07 21:34:14 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟในห้องคณบดีเสีย 2 หลอด ครับ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2021-07-05 09:44:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟขาด หรืออาจเป็นที่ระบบไฟฟ้าในโรงปฏิบัติพิเศษ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-06-25 14:52:32 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
antivirus หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
7 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-06-10 14:03:47 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ(ห้องด้านนอก) เปิดเครื่องติด ไม่เย็น มี… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
8 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-02-08 12:14:11 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เต้าเสียบไฟฟ้า ห้องคุณภาพน้ำ ชำรุด 1 จุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
9 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-02-08 12:13:31 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เก้าอี้ทำงาน ชำรุด 1 ตัว (ที่วางแขนหลุด)… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
10 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-02-02 15:32:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
น้ำรั่วซึมใต้อ่างล้างมือแถวที่ 2 ตัวที่ 1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการประ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
11 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2021-01-07 13:36:45 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ก๊อกน้ำด้านซ้ายมือ ในห้องน้ำหญิงชั้น 2 (ห้องน้ำอาจารย์) รั่วค่ะ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
12 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 2020-12-08 10:28:08 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องตีน้ำบ่อพ่อ-แม่พันธุ์ปลานิล… ดำเนินการติดตั้งสายไฟ ทั้ง 3 จุดเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2020-11-30 13:02:24 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
หัวฉีดสายชำระห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 2 หักค่ะ … ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
14 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2020-10-12 10:21:55 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ปลายท่อน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ(แบคทีเรีย) ที่ติดตั้งและทิ้งลงบริเวณด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2020-10-06 15:26:36 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
กระเบื้องพื้นห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 โก่งตัว และหลุดร่อนออก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2020-10-06 15:25:35 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1. ปลั๊กไฟ ห้องคุณภาพน้ำชำรุด 1 จุด 2. หลอดไฟฟ้า ห้องคุณภาพน้ำ เสีย 2 หลอด… ซ่อมเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 2020-09-28 14:37:19 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
แอร์เครื่องที่ติดตั้งใหม่ หมายเลข 823 ที่ห้องพักอาจารย์ FT1206 เสียไปแล้ว เสียงม… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
18 ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 2020-09-23 10:01:33 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิงอาจารย์ ชั้น 3 อ่างล้างหน้ารั่ว… งานอาคารสถานที่ได้ทำการซ่อมแล้วครับ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-09-01 10:58:32 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าในห้องแปรรูปไม่ติด จำนวน 1 ดวง ไฟไฟ้า หลังห้องแปรรูปไม่ติด… ซ่อมเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2020-09-01 10:23:41 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(Projector, LCD)
สายไฟจอทีวี Panasonic ครุภัณฑ์ ปี 2549 ชำรุด ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
21 ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 2020-08-14 15:47:27 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
แอร์เครื่องที่จิดตั้งใหม่ หมายเลข 823 ที่ห้องพักอาจารย์ FT1206 ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำ… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
22 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2020-07-22 10:21:48 : งานอาคารสถานที่
:-> ประตู+หน้าต่าง
ย้ายแผ่นวางอุปกรณ์แบบติดผนังเพื่อปรับสถานที่ในการจัดวางเครือง Autoclave … ได้ทำการเอาออกแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
23 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-07-13 14:23:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เพิ่มปลํ๊กไฟสามเฟสในห้องแลปแปรรุป จำนวน 1 จุด … เป็นการเพิ่มเติมให้ติดตั้งปลั๊กใหม่ แต่ต้องแจ้งขอติดตั้งปลั๊กใหม่อนุมัติจาก ผอ. … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-07-10 11:28:20 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
น้ำไม่ไหล ที่ก๊อกน้ำซิงค์ด้านหลังห้องแปรรูป ขอความกรุณาดำเนินการแก้ไขให้น้ำไหลอย… แก้ไขถาวร… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-06-23 10:34:34 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
ขาโต๊ะไม้ห้องปรรูปหลุด (โต๊ะแลป)… ซ่อมเสร็จเรียบ… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-06-18 11:04:55 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ขอเปลี่ยนก๊อกน้ำ ห้องแปรรูป จำนวน 2 ก๊อก… ทำการเปลี่ยนให้แล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 63นี้… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 2020-06-17 14:38:58 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ โถปัสสาวะห้องน้ำอาจารย์ชายชั้น 1 เสียไป 1 เครื่อง… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2020-06-09 14:44:00 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกน้ำ sink หลังห้องแปรรูป น้ำไม่ไหล… ซ่อมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 63 ใช้งานได้… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 นายประเสริฐ ประสงค์ผล 2020-04-21 09:24:31 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
แอนตี้ไวรัสหมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
30 นายเทพพิทักษ์ บุญทา 2020-04-20 14:09:29 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด อาจเนื่องมาจากมีหนูกัดสายไฟ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศไ… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
ทั้งหมด 321 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์