ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
การเขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิง
  - การเขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร [ อ่าน 0 ครั้ง ]