ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
แนวทางการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
เอกสารอ้างอิง
  - แนวทางการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน [ อ่าน 0 ครั้ง ]