ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน กับงานวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา 
เอกสารอ้างอิง
  - แนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน กับงานวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา [ อ่าน 362 ครั้ง ]