ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
สรุปองค์ความรู้ หัวข้อ “การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (การขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย 
เอกสารอ้างอิง
  - สรุปองค์ความรู้ หัวข้อ “การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (การขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน)” [ อ่าน 203 ครั้ง ]