ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
งานคลังและพัสดุ 
เอกสารอ้างอิง
  - ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ [ อ่าน 240 ครั้ง ]
  - ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ [ อ่าน 260 ครั้ง ]