ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
งานบริหารและธุรการ 
เอกสารอ้างอิง
  - ขั้นตอนระบบแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ อ่าน 260 ครั้ง ]
  - คู่มืองานบริหารและธุรการ [ อ่าน 451 ครั้ง ]
  - คู่มืองานเลขานุการ [ อ่าน 4719 ครั้ง ]