ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29356 ครั้ง

 
การวิจัยในชั้นเรียน 
เอกสารอ้างอิง
  - เทคนิคการจัดจำแนกชนิดแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโรติเฟอร์ และไรน้ำเบื้องต้นโดยการท่องเป็นทำนอง [ อ่าน 609 ครั้ง ]
  - การประเมินทักษะการประมวลความรู้ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางประมงระดับปริญญาตรี [ อ่าน 1312 ครั้ง ]
  - การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน วิชา พล 443 ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเป็นการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน [ อ่าน 406 ครั้ง ]
  - การใช้ระบบ LMS ในการเรียนการสอนวิชาหลักการส่งเสิรมทางการประมง [ อ่าน 1353 ครั้ง ]
  - การศึกษากลยุทธ์การเรียนการรู้ของนักศึกษาในวิชา การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง [ อ่าน 737 ครั้ง ]
  - การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาการเพาะเลี้ยงปลาบึกเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [ อ่าน 758 ครั้ง ]