ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 29158 ครั้ง

           คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management-KM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เผยแพร่องค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง