ผลงานวิจัยของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยพากรทางน้ำ

# Title Author Year Journal View
1 Th: ผลของ Lactobacillus acidophilus และ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลานิล, Oreochromis niloticus
En: Effect of Lactobacillus Acidophilus and Yeast Saccharomyces Cerevisiae on Growth and Non-Specific Immune Response of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus
1. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์*
2. ชนกันต์ จิตมนัส
3. จอมสุดา ดวงวงษา
4. สุดาพร ตงศิริ
2563 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 1162-1171 11
2 Th: การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย
En: Encapsulation of crude extracts from Banana (Musa X paradisca) flowers by Spray Drying
1. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
2563 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–สิงหาคม 2563 หน้า 448-463 7
3 Th: การเปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนาทอดต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชันของไขมัน
En: Comparison of the Fried Rice Field Crab Thorax Preparation Methods on the Antioxidant and Lipid Oxidation Activities
1. กานต์ ทิพยาไกรศรี*
2. ดารชาต์ เทียมเมือง
2563 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 329-337 11
# Title Author Year Journal View