. . : : Menu : : .
   หน้าหลัก
   การอนุรักษ์ (12)
   เครื่องมือประมง (7)
   ปลาพื้นเมือง (4)
   ความเชื่อ (2)
   สาระน่ารู้(บทความ) (4)
   บูรณาการการเรียนาการสอน (6)
   E-Museum (1)
 
 
จำนวนผู้ดาวน์โหลด 34673 ครั้ง
 
  :: ปลาพื้นเมือง
         1.ชนิดสิ่งมีชีวิตที่อมก๋อย [เข้าชมจำนวน 354 ครั้ง]
         2.ชนิดปลาที่อมก๋อย [เข้าชมจำนวน 343 ครั้ง]
         ปลาในน่านน้ำสาละวิน [เข้าชมจำนวน 350 ครั้ง]
         3.ปลาในน่านน้ำสาละวิน [เข้าชมจำนวน 346 ครั้ง]
 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470 - 2 ,053-498178