. . : : Menu : : .
   หน้าหลัก
  
 
 
จำนวนผู้ดาวน์โหลด ครั้ง
 
    ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


ฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  มีการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร  มีส่วนร่วมในกิจกรรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมสารสนเทศ  จัดระบบฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้

  1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์  เครื่องมือประมง  ปลาพื้นเมือง ความเชื่อ สาระน่ารู้ (บทความ)  และการบูรณาการการเรียนการสอน  ของคณะฯ
  2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สะดวกในการค้นคว้า ไว้สำหรับศึกษาและใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
  3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล  กิจกรรม หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกได้ใช้ประโยชน์
  4. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร  และนักศึกษา  ตลอดจนผู้เข้าชม ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   
 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470 - 2 ,053-498178