. . : : Menu : : .
   หน้าหลัก
   การอนุรักษ์ (12)
   เครื่องมือประมง (7)
   ปลาพื้นเมือง (4)
   ความเชื่อ (2)
   สาระน่ารู้(บทความ) (4)
   บูรณาการการเรียนาการสอน (6)
   E-Museum (1)
 
 
จำนวนผู้ดาวน์โหลด 34673 ครั้ง
 
  :: บูรณาการการเรียนาการสอน
         กิจกรรมFisheries Eco [เข้าชมจำนวน 329 ครั้ง]
         บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครื่องมือประมงพื้นบ้าน” [เข้าชมจำนวน 420 ครั้ง]
         การจัดกิจกรรม แสดงบทบาทสมมติ [เข้าชมจำนวน 372 ครั้ง]
         กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมงประจำปี 2556 เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี และเฉลิมฉลอง 80 ปีแม่โจ้ ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน [เข้าชมจำนวน 291 ครั้ง]
         ประมวลผลความรู้ วิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ [เข้าชมจำนวน 557 ครั้ง]
         ปัญญาอาสา: โครงการอาหาร ยา บ้าน ตอนเด็กไทยไม่ได้น้อยหน้าใคร กับการพัฒนาโครงงานกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน [เข้าชมจำนวน 134 ครั้ง]
 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470 - 2 ,053-498178