. . : : Menu : : .
   หน้าหลัก
   การอนุรักษ์ (12)
   เครื่องมือประมง (7)
   ปลาพื้นเมือง (4)
   ความเชื่อ (2)
   สาระน่ารู้(บทความ) (4)
   บูรณาการการเรียนาการสอน (6)
   E-Museum (1)
 
 
จำนวนผู้ดาวน์โหลด 34673 ครั้ง
 
  :: สาระน่ารู้(บทความ)
         น้ำวิกฤตประเทศไทย [เข้าชมจำนวน 422 ครั้ง]
         ปล่อยปลาทำบุญแล้วได้บุญ.pdf [เข้าชมจำนวน 1141 ครั้ง]
         ปลาค้อลายเสือแม่โจ้ .pdf [เข้าชมจำนวน 686 ครั้ง]
         ฝายเร่งน้ำคืนบ้านให้ปลา [เข้าชมจำนวน 586 ครั้ง]
 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470 - 2 ,053-498178